КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між завідувачем дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 50 «Світлофорчик»
і первинною профспілковою організацією
дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 50«Світлофорчик»
Черкаської міської ради
на 2017-2019 роки

 
Схвалено на зборах
трудового колективу
протокол № 1
від 01.08.2017 року

 

 
м.Черкаси
Зміст
1. Загальні положення 5
2. Забезпечення стабільності роботи і розвитку ДНЗ 6
3. Гарантії працівникам у разі змін в організації праці,
забезпечення продуктивної зайнятості, соціальний захист працівників від безробіття 8
4. Нормування і оплата праці, захист заробітної плати 9
5. Трудові відносини, робочий час, режим праці і час відпочинку 11
6. Умови та охорона праці в ДНЗ 14
7. Охорона здоров’я працюючих та дітей 16
8. Праця жінок 17
9. Соціальні пільги та гарантії, забезпечення житлово-побутового і культурно-масового обслуговування працівників 18
10. Забезпечення прав і гарантії діяльності первинної організації та членів виборних органів Профспілки працівників освіти і науки України 19
11. Принципи співробітництва Сторін договору 20
12. Контроль за виконанням колективного договору та відповідальність сторін за його реалізацію 21

 

 

 

 
Скорочення, що вживаються у тексті колективного договору
Колективний договір—————————————————————————договір
Роботодавець або уповноважений ним орган——————————-сторона роботодавця (завідувач)
Первинна організація Профспілки працівників дошкільного навчального закладу——-
——————————————————————————— профспілкова сторона
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 50 «Світлофорчик»——————ДНЗ
Скорочені назви законодавчих і нормативних актів:
*Кодекс законів про працю України——————————————————–КЗпПУ
*Закон України „Про колективні договори і угоди – ЗУ„Про колективні договори і
угоди” * Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”- ЗУ„Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”
*Закон України „Про охорону праці”- ЗУ„Про охорону праці”-
*Закон України „Про відпустки” – ЗУ„Про відпустки”
*Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)”
- ЗУ„Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)”
*Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку
тимчасовою втратою працездатності та втратами зумовленими
народження та похованням”- ЗУ„Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку тимчасовою втратою працездатності
та втратами зумовленими народження та похованням”
*Накази Міністерства освіти і науки України———————————–Накази МОНУ
*Генеральна угода між Кабінетом МіністрівУкраїни,всеукраїнськими
об’єднаннями роботодавців і підприємців та
всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями———————Генеральна угода
*Галузева угода між Міністерством освіти
і науки України та Центральним комітетом
Профспілки працівників освіти і наукиУкраїни——————————Галузева угода
*Регіональна угода між Черкаською обласною державною адміністрацією,
обласним об’єднанням роботодавців
та Федерацією профспілок області з основних
напрямівсоціально економічного захисту населення———————Регіональна угода
*Угода між головним управлінням освіти і наукиЧеркаської
обласної держадміністраціїта Черкаським обкомом
Профспілки працівників освіти і наукиУкраїни——————————Обласна угода
*Генеральна, Галузева, Регіональна,
Обласна і Районна угоди——————————————————–Угоди всіх рівнів
*Інструкція про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти,
затверджена Наказом Міністерства
освіти України від 15.04.93 №102—————————————————-Інструкція
1. Загальні положення.
1.1 Сторони Колективного договору та їх повноваження
1.1.1.Договір укладено між завідуючою ДНЗ в особі Кульбашної Любові Григорівни (далі сторона работодавця) і первинною організацією Профспілки працівників дошкільного навчального закладу в особі голови первинної профспілкової організації Вербицької Людмили Іванівни (далі профспілкова сторона).
1.1.2.Завідувач підтверджує, що вона має повноваження сторони роботодавця, визначені чинним законодавством, наказами і нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу, Угодами всіх рівнів, на ведення колективних переговорів, укладання колективного договору і виконання зобов’язань сторони роботодавця, визначених цим договором.
1.1.3.Профспілкова сторона також має повноваження, визначені чинним законодавством, Статутом профспілки, Угодами всіх рівнів, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань профспілкової сторони, визначених цим договором.
1.1.4.Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін Угод всіх рівнів і зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності та аргументованості при проведенні переговорів(консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, які є предметом цього договору та беруть на себе відповідальність щодо надання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів.
1.1.5.Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних та індивідуальних трудових спорів(конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства,та підлягають повідомленй рєєстраціі.
1.1.6. Якщо колективний договір укладено більше як на один рік, то наприкінці кожного року його дії обов’язково мають бути переглянуті показники на наступний рік та уточнені додатки.

1.2. Мета укладення колективного договору

Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних та професійних відносин, узгодження інтересів працівників ДНЗ і сторони роботодавця з питань, що є предметом цього договору.
Положення і норми договору розроблено на основі Конституції України, Закону України „Про колективні договори і угоди”, інших актів законодавства, Угод всіх рівнів. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, які його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи днз по виконанню законодавства про освіту, реалізації на цій основі професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників закладу.
1.3.Сфера дії договору
1.3.1.Сторони визнають цей договір нормативним актом, його норми і положення діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання стороною роботодавця, працівниками ДНЗ і профспілковим комітетом.
1.3.2. Положення договору поширюються на всіх працівників ДНЗ.
Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою сторін, поширюються на пенсіонерів, інвалідів праці, колишніх працівників, вивільнених з ініціативи сторони работодавця, до моменту їх працевлаштування та вихованців, стосовно охорони їх прав.
1.3.3.Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку
призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за договором.
1.3.4. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього ( 1-14 ).
1.4. Термін дії колективного договору та набуття ним чинності
1.4.1.Договір укладено на 2017-2019 роки, він набуває чинності з 01.08.2017 року (з дня його підписання сторонами) і діє до укладення нового договору.
1.4.2.Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії договору, на який укладався чинний договір.
1.5. Порядок внесення змін та доповнень до договору
1.5.1.Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і у
обов’язковому порядку, в зв’язку зі змінами чинного законодавства, угодвищого рівня з
питань, що є предметом договору та підлягають повідомній рєєстрації.
1.5.2. Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу
сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у 7-денний термін з дня отримання іншою стороною
1.5.3.Сторони домовились: для поліпшення змістовності колективного договору подавати його проект та проект змін і доповнень на експертизу до вищого за рівнем виборного органу Профспілки.

1.6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників ДНЗ
Завідуюча зобов’язується після підписання договору забезпечити його тиражування у кількості 3-ох примірників, ознайомити під підпис з ним всіх працівників, а також нових працівників під час укладення з ними трудового договору.
1.7. Повідомна реєстрація колективного договору
Завідувач подає договір до органів місцевого самоврядування на повідомну реєстрацію протягом 10 днів з дня його підписання.
2. Забезпечення стабільності роботи і розвитку ДНЗ
2.1. Сторони договору домовились:
2.1.1.Протягом дії договору спрямовувати свою роботу на забезпечення умов необхідних для виконання Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».
2.1.2.Забезпечити зв’язок у роботі дошкільного закладу і школи, повне охоплення дошкільною освітою дітей, які проживають у мікрорайоні ДНЗ.
2.1.3. Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань роботи ДНЗ, трудових, економічних, соціальних та культурних прав та інтересів працівників закладу.
2.1.4. Залучати Раду закладу та місцеві підприємницькі структури до зміцнення і впорядкування навчально-матеріальної бази дошкільного закладу.
2.1.5. Не допускати примушування працівників навчального закладу до збирання грошово-матеріальних цінностей з батьків та інших дій, які мають ознаки корупції та приниження репутації навчального закладу.

2.2. Сторона роботодавця зобов’язується:
2.2.1. Своєчасно і в повному обсязі забезпечити групи, кабінети та всіх працівників матеріально-технічними засобами необхідними для реалізації навчально – виховних завдань та якісного виконання професійних обов’язків кожним працівником.
2.2.2.Виконати плани курсової перепідготовки, семінарських занять, інших форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у відповідності з графіком атестації педагогічних працівників з обов’язковою оплатою відряджень та збереженням середньої заробітної плати в період навчання з відривом від роботи.
2.2.3.Забезпечити бібліотеку методичного кабінету сучасними науково-педагогічними і методичними виданнями.
2.2.4.Створити умови для розвитку методичної творчості працівників, видання збірок творчих доробок педагогів, запровадження сучасних апробованих інноваційних педагогічних технологій в роботу педколективу.
2.2.5. Комплектувати групи у повній відповідності з нормативами, які визначені законодавством про дошкільну освіту, і на цій основі забезпечити належне педагогічне навантаження педагогів.
2.2.6.Розробити за участю профспілкової сторони стратегію розв’язання організаційно-педагогічних проблем, над якими працює ДНЗ, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення соціально-економічних умов навчання дітей і роботи працівників.
2.2.7.Своєчасно інформувати профспілкову сторону про результати розгляду її пропозицій, запитів і звернень щодо поліпшення роботи закладу.
2.3. Профспілкова сторона зобов’язується:
2.3.1. Сприяти зміцненню трудової дисципліни в колективі , збереженню, впорядкуванню та
ефективному використанню навчально-матеріальної бази для створення належних умов засвоєння дітьми навчальних програм.
2.3.2. Організувати збір та узагальнення пропозицій і звернень працівників з питань поліпшення діяльності закладу, доводити їх до сторони роботодавця, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.
2.3.3 Вирішувати питання трудових і соціально-економічних відносин у трудовому колективі у повній відповідності з законодавчими актами в галузі освіти та Угодами всіх рівнів разом з стороною роботодавця шляхом взаємних консультацій та спільних засідань по розгляду проблем в роботі навчального закладу.
3. Гарантії працівникам у разі змін в організації праці, забезпечення продуктивної зайнятості, соціальний захист працівників від безробіття.

3.1. Сторони договору зобов’язуються:
3.1.1.На спільних засіданнях адміністрації, профспілкового комітету і ради закладу визначати мережу груп у відповідності з нормами, встановленими чинним законодавством і штатними нормативами, згідно заяв батьків .
3.1.2.Розглядати питання про вивільнення педагогічних працівників тільки на підставі обґрунтованого організаційно-розпорядчого документу департаменту освіти та гуманітарної політики міськвиконкому.
3.1.3.Входити з клопотаннями до управління освіти про створення нових (додаткових) робочих місць, розробку умов надання платних освітніх послуг населенню (пункт 4.2.5 Галузевої угоди) та забезпечення працевлаштування вивільнюваних працівників закладу у інших навчальних закладах міста.
3.1.4.Надавати можливість представникам іншої сторони брати участь у засіданні своїх керівних органів при розгляді питань, які стосуються соціально-економічних, трудових правовідносин, захисту прав та інтересів працівників, надавати одна одній відповідну повну і своєчасну оперативну інформацію (пункт 3.2.2 Обласної угоди).
3.1.5.Не допускати неповної зайнятості працівників передпенсійного віку, при якій вони матимуть заробітну плату меншу від мінімальної.
3.1.6. Закріпити за молодими спеціалістами наставників. Проводити конкурси на звання “Кращий наставник”.
3.1.7.Організувати у трудовому колективі закладу навчання працівників з питань чинного законодавства про зайнятість. Не допускати звільнення працівників з ініціативи роботодавця без попереднього погодження з профспілковим комітетом, яке згідно чинного законодавства надається за безпосереднім поданням роботодавця. Здійснювати звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року (пункт 5.3.5 Галузевої угоди).
3.1.8.Забезпечити працівникам, що вивільнені на підставах п. 1 статті 40 КЗпП України, протягом 2 років переважне право на укладання трудового договору (поворотне прийняття на роботу – стаття 421 КЗпП України) у разі виникнення потреби прийняття на роботу в ДНЗ працівників аналогічної професії, кваліфікації.
3.1.9.Зберегти за працівниками, які вивільняються на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України чергу на одержання житла, а також інші пільги і гарантії передбачені чинним законодавством.
3.1.10.Входити до органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з пропозиціями про призупинення вивільнення та працевлаштування працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України, якщо їх неможливо працевлаштувати згідно чинного законодавства.
3.1.11.Вживати практичних заходів до безпосереднього позасудового врегулювання трудових відносин працівників, чиї права і законні інтереси було порушено.
3.2. Сторона роботодавця зобов’язується:
3.2.1.За бажанням вивільнюваних працівників ДНЗ у встановленому законодавством порядку
переміщати їх на вільні робочі місця та вакантні посади у навчальному закладі або в інших
закладах району. При виникненні умов для вивільнення працівників припинити приймання на роботу нових працівників.
3.2.2.Повідомляти у письмовій формі профком не пізніше як за 2 місяці про можливе вивільнення та працевлаштування працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України, включаючи інформацію про причини і документальні підстави наступних вивільнень працівників закладу, категорії працівників, яких це може стосуватись, проекти можливого працевлаштування вивільнюваних працівників ДНЗ.
3.2.3.Інформувати профспілкову сторону у разі виникнення змін до Статуту з питань формування груп, надання додаткових освітніх послуг, якими визначається кількість робочих місць у закладі відповідно до чинного законодавства, нормативних актів і наказів МОНУ.
3.2.4.Своєчасно оформляти наказами по закладу факти всіх простоїв (припинення навчально-виховного процесу ), що виникають не з вини працівників ДНЗ. Оплату за період простоїв проводити з дотриманням вимог ст.113 КЗпП України у повному обсязі.
3.2.5.Не пізніше, як у місячний строк після затвердження доводити до відома профкому і трудового колективу закладу кошторис доходів і видатків та штатний розпис (ст. 28 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

3.3. Профспілкова сторона зобов’язується:
3.3.1.Здійснювати контроль за виконанням роботодавцями законодавства про зайнятість і
порядок вивільнення працівників закладу, а також щодо виплати вихідної допомоги,
надання гарантій пільг і компенсацій звільненим з роботи у ДНЗ за скороченням чисельності чи штату працівників.
3.3.2.Проводити консультації і переговори з завідуючою і Департаментом освіти та гуманітарної політики про можливості припинення вивільнення працівників закладу за п. 1 ст. 40 КЗпП України.
3.3.3.Не допускати звільнення працівників з роботи, які мають переважне право на залишення на роботі або які не можуть бути звільнені згідно чинного законодавства (статті 42; 184 КЗпП України та інші законодавчі акти).
3.3.4.Контролювати своєчасність затвердження управлінням освіти комплектації дітьми дошкільного навчального закладу на навчальний рік, на підставі якої визначається кількість робочих місць.
3.3.5.Не давати згоди на звільнення працівників закладу у разі порушення роботодавцями вимог законодавства про працю, зайнятість, оплату та охорону праці.

4. Нормування і оплата праці, захист заробітної плати.

4.1. Сторони договору зобов’язуються:
4.1.1.Дотримуватись порядку розподілу навчального і педагогічного навантаження, який визначений Обласною угодою (додаток №1). При визначенні норм праці обслуговуючого персоналу користуватись методичними рекомендаціями з питань порядку формування штатів дошкільних навчальних закладів (Лист МОНУ №1/9-234 від 19.06.2001 в редакції від 10.08.2001 №1/9-282).
4.1.2.За взаємним погодженням визначати кількісний і персональний склад тарифікаційної комісії.
4.1.3.Згідно чинного законодавства прізвища жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дітьми до 3-х років (до 6 років згідно ст. 179 КЗпП України ), вносити до тарифікаційних відомостей на початок кожного навчального року з визначенням відповідного навантаження і заробітної плати.
4.1.4.При заміні відсутнього педагогічного працівника оплату проводити відповідно з Інструкцією, а при заміні працівника з числа обслуговуючого персоналу оплату проводити згідно додатку №1 Регіональної угоди, додатку №3 Генеральної угоди в повному обсязі за умови якісного і своєчасного виконання роботи.
4.1.5.У відповідності зі ст. 113 КЗпП України зберігати середній заробіток за працівниками у випадках, коли виникла ситуація небезпечна для життя та здоров’я дітей чи працівників, і навколишнього середовища не з їх вини, а внаслідок карантину (через поширення епідемії інфекційних захворювань), стихійного лиха тощо.
4.1.6.За результатами атестації робочих місць за умовами праці, надавати доплати працівникам за шкідливі умови праці. (Додаток №2)
4.1.7.Розробити і погодити та застосовувати разом з профкомом на практиці:
- положення про щорічну винагороду педагогічних працівників за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків згідно ст. 57 Закону України «Про освіту» та у відповідності з постановою КМУ від 5 червня 2000р. №898 (Додаток № 11) ;
4.1.8. Розробити і погодити положення про преміювання працівників ДНЗ за особливі трудові успіхи, в порядкування, зберігання і примноження навчально-матеріальної бази ДНЗ згідно ст.97 і 98 КЗпП. (Додаток № 13)
4.1.9.Всі види надбавок, допомог і винагород, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», надавати у повному обсязі, як це визначено Постановою КМ України від 19 серпня №1222, за престижність – Постанова КМУ №373 від 23.03.2011р.

4.2. Сторона роботодавця зобов’язується:
4.2.1.Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць: аванс-16, остаточну виплату – 05 числа кожного місяця через проміжок часу, що не перевищує 16-ти календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.
Видавати працівникам, не пізніше дня останньої виплати заробітної плати, розрахункові листи з відомостями про суми нарахованої, утриманої та належної до виплати заробітної плати.
4.2.2. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше, ніж за 3 дні до почату відпустки.
4.2.3. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку. Інші платежі здійснювати після виконання зобов’язань щодо оплати праці..
Оплачувати погодинну роботу педагогічних працівників при заміні педагогічних працівників різної кваліфікації за роботою кваліфікаційної категорії, яку має працівник, який фактично виконує роботу.
Проводити доплату працівникам за суміщення професій (посад), за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, в розмірі не більше 50% від посадового окладу.
4.2.4. Здійснювати оплату роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та з дотриманням вимог, передбачених законодавством (статті 106,107 КЗпП України).
4.2.5. Повідомляти працівників і профком ДНЗ про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці не пізніше як за 3 місяці до їх запровадження (ст. 103 КЗпП України).
4.2.6. Присвоєння тарифних розрядів і кваліфікаційних категорій працівникам закладу здійснювати в умовах широкої гласності за участю в цій роботі представників профкому, ради закладу, методичних служб, управління освіти.
4.2.7. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством та порядком затвердженим Постановою Кабінету Міністерств України від 17.07.2003 р. №1078 (із змінами).
4.2.8. При звільненні виплачувати працівнику грошову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної відпустки (ст. 24 ЗУ «Про відпустки»).
4.2.9. При звільнені працівника виплату всіх сум, що належать йому від закладу проводити у день звільнення.
4.2.10. Обчислення середньої заробітної плати у випадках передбачених законодавством проводити відповідно Постанови КМУ від 08.02.1995 р. № 100
4.2.11. Забезпечити встановлення розміру заробітної плати працівників за повністю виконану місячну ( годинну) норму праці, який не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати;
4.2.12. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, то проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати;
4.2.13. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат;
4.2.14. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам втрату частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати відповідно Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів затвердженого Постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159 (із змінами).

4.3.Профспілкова сторона зобов’язується:
4.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням у дошкільному закладі законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати .
Представляти і захищати інтереси працівників закладу у сфері оплати праці.
4.3.2. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо використання коштів фонду оплати праці, підвищення розміру оплати праці, премій і доплати працівникам ДНЗ.
4.3.3. Аналізувати рівень середньої заробітної плати по категоріях працівників закладу.
4.3.4. Проводити перевірку нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахувань з неї.
4.3.5. Забезпечити широку гласність і колегіальний розгляд розподілу педагогічного навантаження, тарифікації, визначення кваліфікаційних категорій і тарифних розрядів оплати праці, розподілу премій педагогічним працівникам.

5. Трудові відносини, робочий час, режим праці і час відпочинку.

5.1.Сторони договору домовилися:
5.1.1. Що роботодавець, який укладатиме з працівниками закладу безстрокові трудові договори.
Строкові трудові договори укладатимуться лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк (стаття 23 КЗпП України). Не допускати переукладання безстрокового договору на строковий з ініціативи роботодавця з підстав досягнення працівником пенсійного віку (пункт 5.3.7 Галузевої угоди).
5.1.2. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ, своєчасно вносити до них зміни і доповнення, затвердити їх на зборах трудового колективу; затвердити і погодити посадові інструкції працівників закладу,скласти перелік робіт, де за умовами праці не може бути обідньої перерви (Додаток № 14).
5.1.3. Погоджувати, відповідно до чинного законодавства та галузевих нормативних актів з обов’язковим розглядом на засіданнях профспілкового комітету, графіки роботи, графіки відпусток працівників, графіки атестації педагогічних працівників, посадові інструкції педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу, кількісний і персональний склад комісії з атестації педагогічних працівників (пункт 6.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України).
5.1.4. Силами трудового колективу організувати роботу так, щоб надати відпустку працівникові без збитку в заробітній праці у випадках: особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, похоронів близьких рідних, доглядом за хворим членом сім’ї, надання донорської допомоги.
5.1.5. Визначати перелік робіт, на яких допускається поділ робочого дня на частини відповідно до ст.60 КЗпП України.
5.1.6.Переносити за проханням працівника щорічну відпустку на інший період у випадку поїздки на санаторно-курортне лікування (п. 5.2.3 Обласної угоди).
5.1.7.Встановити в ДНЗ 5-ти денний робочий тиждень з двома вихідними днями.
5.1.8.Надавати відпустки без збереження заробітної плати лише за наявності особистої заяви працівника.
5.1.9.Педагогічне навантаження працівників становить:
Завідувач – 40 год.;
Вихователь-методист – 36 год.;
Практичний психолог – 40 год.;
Вихователь – 30 год.;
Муз. керівник – 24 год.;
Інструктор з фізичної культури – 30 год.
5.1.10.Надавати додаткову оплачувану відпустку за результатами атестаціі робочих місць та за ненормований робочий день (додаток №4).
5.1.11.Інвалідам I і II груп надавати щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних
днів, а інвалідам III групи – 26 календарних днів. (ст.6 ЗУ «Про відпустки»)

5.2. Сторона роботодавця зобов’язується:
5.2.1.Укладати трудові договори з працівниками закладу в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу, переведення, зміну умов праці; застосовувати контрактну форму при прийнятті на роботу тільки у випадках, визначених законами України та за домовленістю з працівником, на вимогу профспілкової сторони надавати інформацію про умови контрактів. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством та цим колективним договором.
5.2.2.Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаної посади та кваліфікації.
Не вимагати від працівників ДНЗ роботи не обумовленої трудовим договором, посадовою інструкцією, обов’язками, визначеними законодавством України про освіту.
5.2.3.Організувати облік робочого часу працівників, за взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний робочий час, гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, які визначені законодавством.
Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання скорочену тривалість робочого часу(ст. 56 КЗпП України).
5.2.4.Розподіл педагогічного навантаження між педагогічними працівникам проводити за погодженням з профспілковим комітетом до закінчення навчального року у відповідності з умовами цього договору та згідно чинного законодавства і повідомляти його працівникам під розписку.
5.2.5. Своєчасно надавати працівникам щорічні основні та додаткові соціальні відпустки повної тривалості згідно статей 2, 6, 7, 8, 19, 20 Закону України «Про відпустки» та інших нормативно-правових актів.
Жінці, яка працює і має 2 або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або, яка усиновила дитину в тому числі і у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкові і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Без затримки надавати навчальні відпустки працівникам, які здобувають освіту без відриву від роботи або навчаються в закладах післядипломної освіти.
Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з профспілковою стороною до 05 січня поточного року та доводити його до відома працівників.
При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.
Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніше, як за 2 тижні до встановленого графіком періоду.
Надавати подружжям, які працюють у системі освіти, право на щорічну відпустку в один і той самий період.
5.2.6.Всі заохочення працівників застосовувати разом або з погодженням з профспілковим комітетом дошкільного закладу (ст.144 КЗпП України).
5.2.7.Залучення працівників до чергування у надурочний час, неробочі, вихідні дні проводити у виключних випадках лише за згодою працівника, з дозволу профспілкового комітету і за письмовим наказом завідувача ДНЗ.
Відповідно до статей 72 і 107 КЗпП України (за згодою працівника) чергування у надурочний час, неробочі, вихідні дні компенсується шляхом надання відгулів за роботу в неробочі, вихідні і святкові дні або оплатою в подвійному розмірі.
5.2.8.Здійснювати звільнення працівників з підстав, передбачених чинним законодавством.
Надавати профспілковій стороні обґрунтоване письмове подання про розірвання трудового договору з працівником за ініціативою роботодавця для одержання попередньої згоди на звільнення.
5.2.9.Кожному працівникові під особистий підпис повідомляти Правила внутрішнього розпорядку і посадові інструкції.
5.2.10.Знімання і накладання дисциплінарних стягнень на працівників закладу за порушення трудової дисципліни, невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових обов’язків проводити тільки у повній відповідності зі статтями 147, 148, 149, 151,152 КЗпП України.
5.2.12.Забезпечити соціальну відповідальність перед працівниками шляхом безумовного виконання чинних соціально-трудових стандартів, законів України та даного колективного договору.
5.2.13.Забезпечити погодження керівником навчального закладу з профкомом документів і питань з правових і соціально-економічних відносин (згідно з додатком № 9 обласної та міської Угод).

5.3.Профспілкова сторона зобов’язується:
5.3.1.Забезпечити дотримання працівниками закладу трудової та професійної дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень роботодавців, трудових та функціональних обов’язків.
5.3.2.Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань, зазначених у цьому розділі договору, своєчасністю і правильністю внесення записів до трудових книжок і особових карток форми П-2, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення працівників на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомлення з ними працівників.
5.3.3.Надавати працівникам безкоштовну юридичну допомогу та консультації з чинного законодавства. У разі порушення їх прав представляти та відстоювати шляхом переговорів права працівників ДНЗ у відносинах з стороною роботодавця, а також у відповідних органах по вирішенню індивідуальних трудових спорів (глава XV КЗпП України).
5.3.4.Своєчасно розглядати обґрунтоване письмове подання сторони работодавця про розірвання з працівником трудового договору за ініціативою роботодавця на підставах передбачених чинним законодавством.
Повідомляти сторону роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний строк після його прийняття.
5.3.5.Взяти до відома, що законодавством про працю України передбачено оплачуване чергування працівників у позаурочний час та надавати згоду на таке чергування тільки на умовах зазначених у пункті 5.2.7. цього договору.
5.3.6.Проводити перевірку та визначати, чи не використовується у навчальному закладі примусова і неоплачувана праця не обумовлена трудовим договором і обов’язками працівника.
6. Умови та охорона праці в ДНЗ.

6.1 Сторони договору домовились:
6.1.1.Організувати вивчення з працівниками нормативних актів з охорони праці, правил поводження з обладнанням та дій на випадок виникнення небезпечних ситуацій.
6.1.2.На виконання вимог Постанови КМ України №442 від 01.08.1992р., один раз, на 5 років, проводити атестацію робочих місць за умовами праці, для визначення наявності та впливу шкідливих факторів на здоров’я працюючих.
6.1.3.Проводити громадські огляди-конкурси з питань охорони праці під час підготовки ДНЗ до нового навчального року, подавати матеріали для участі у відповідних районних конкурсах. Щорічно здійснювати огляди навчального закладу по виявленню факторів небезпеки і вживати заходи для їхнього зменшення.
6.1.4.Виплачувати середній заробіток і кошти на відрядження для навчання представників
профспілкової організації з питань охорони праці за рахунок роботодавця.
6.1.5. Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій що сталися на території закладу. Забезпечувати безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на території ДНЗ, організаційно-технічних заходів по кожному випадку (Ст. 22 ЗУ «Про охорону праці»).
6.1.6. Створити комісію з питань охорони праці у рівній кількості осіб від дирекції і трудового колективу ДНЗ. Сприяти її роботі відповідно до чинних нормативно-правових актів (Ст. 16 ЗУ «Про охорону праці»).
6.1.7.За поданням профспілкової сторони, комісії з питань охорони праці заохочувати ініціативних працівників, уповноважених профспілкової сторони з питань охорони праці, які відзначились при виконанні заходів з підвищення безпеки та покращення умов навчання і праці, відзначати преміями за особливі успіхи в роботі.

6.1. Сторона роботодавця зобов’язується:
6.2.1.Щорічно до початку навчального року розробляти і видавати наказ по ДНЗ щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону України „Про охорону праці” та наказу МОНУ №563 від 01.08.2001 р.
6.2.2.Розробити, за погодженням з профспілковою стороною, і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці навчально-виховного та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобіганням випадкам травматизму на території ДНЗ, професійним захворюванням і аваріям. (Додаток №5).
6.2.3.Виконати заходи щодо підготовки ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період до 10 жовтня поточного року. Забезпечити протягом цього періоду стійкий повітряно-тепловий режим (не менше 18 градусів), освітлення у всіх приміщеннях.
6.2.4. Безкоштовно за встановленими нормами забезпечувати обслуговуючий персонал спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, миючими засобами, матеріалами і пристроями для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов. (Додаток №6 і №7) (при наявності коштів).
6.2.6.Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі тримісячного середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань (ст.44 КЗпП України ).
6.2.7. Вирішити разом з управлінням освіти питання про відрахування коштів до фонду охорони праці ДНЗ у розмірі 0,2% від фонду оплати праці за попередній рік.
Використовувати кошти фонду за погодженням з профспілковою стороною тільки на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці та навчання профактиву з охорони праці.( ЗУ « Про охорону праці).
6.2.8.Не залучати жінок до важких робіт, робіт з шкідливими умовами праці, до роботи вночі, до переміщення речей, вага яких перевищує встановлені норми ( ст..10 ЗУ «Про охорону праці», накази Міністерства охорони здоров’я України від 2912.93 № 256 та від 10.12.93 № 241).
6.2.9.При укладанні трудового договору проінформувати під підпис працівника про умови праці, наявність на робочому місці шкідливих і небезпечних факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (ст. 29 КЗпП України, ст..7 ЗУ «Про охорону праці»).
6.2.10.Відшкодовувати працівникам шкоду, заподіяну їм травмами, пов’язаними з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства України, а також сплачувати потерпілому одноразову допомогу відповідно з чинними нормативними і законодавчими актами (ст.9 3У «Про охорону праці»).
6.3. Працівники ДНЗ зобов’язуються:
6.3.1.Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці у період роботи та навчати вихованців безпечних методів роботи і поведінки на території ДНЗ.
6.3.2.Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці, санітарії і гігієни.
6.3.3.Своєчасно інформувати адміністрацію ДНЗ про виникнення небезпечних ситуацій на робочому місці, при навчально-виховному процесі, на території закладу. Особисто вживати посильних заходів щодо запобігання та усунення небезпечних факторів при роботі і навчанні дітей.

6.4. Профспілкова сторона зобов’язується:
6.4.1. Здійснювати контроль за дотриманням стороною роботодавця законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних санітарно-побутових умов праці і навчання та виховання дітей, забезпеченням працівників спецодягом, взуттям і іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі виявлення порушень вимагати їх усунення (ст. 160 КЗпП України).
6.4.2.Представляти інтереси працівників ДНЗ у вирішенні питань охорони праці у випадках, визначених чинним законодавством, вносити стороні работодавця відповідні
подання (ст. 244 КЗпП, ст. 41 ЗУ «Про охорону праці» ст. 19, 26, 37, 38 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ).
6.4.3.Не менше 4-х разів на рік інформувати працівників ДНЗ про їх права і гарантії у сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.
6.4.4.Брати участь:
 в розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці в ДНЗ;
 в організації навчання працівників з питань охорони праці;
 у проведенні атестації робочих місць;
 у розслідуванні нещасних випадків, складанні актів про нещасні випадки з працівниками, представленні інтересів потерпілих у спірних питаннях, розробці пропозицій і заходів щодо усунення причин травматизму працівників і вихованців.
у проведенні перевірки знань посадових осіб з охорони праці (ст. 258-1 КЗпП України, ст. 18, ЗУ «Про охорону праці», ст. 21, 24, 38 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ).
6.4.5.Забезпечити об’єктивне розслідування всіх нещасних випадків, що сталися працівниками, не допускати безпідставного звинувачення потерпілих, приховування травм від розслідування, віднесення виробничих травм до непов’язаних з виробництвом.

7.Охорона здоров’я працюючих та вихованців. Соціальне страхування, оздоровлення і відпочинок працівників і їх дітей.

7.1. Сторони договору домовились:
7.1.1.Організувати проведення обов’язкових попередніх (під час приймання на роботу) та безоплатних профілактичних медичних оглядів працівників ДНЗ та видачі їм особистих медичних книжок згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. №559 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 170 від 15.02.2002 р.) „Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”. Проводити підсумковий аналіз результатів медоглядів працівників, враховувати рекомендації лікарів щодо надання працівнику іншої (легкої) роботи.
7.1.2.Систематично проводити аналіз стану захворюваності і випадків непрацездатності працівників ДНЗ та вживати заходів до усунення причин непрацездатності.
7.1.3.Обладнати в ДНЗ (при можливості) кімнату психологічного розвантаження і відпочинку та кімнату побуту для певних категорій обслуговуючого персоналу.
7.1.4.Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності.
Організувати комісію соціального страхування з однаковою кількістю представників від профкому і роботодавця.
Витрати коштів фонду соціального страхування проводити тільки за рішенням комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності (ст. 2; 50 ЗУ„Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку тимчасовою втратою
працездатності та втратами зумовленими народження та похованням” ).
7.1.5.Організувати з числа працівників ДНЗ групи „Здоров’я” і створювати можливості для їх занять на базі обладнання закладу і приміщень. Щорічно розробляти конкретні заходи щодо сприяння поліпшенню здоров’я та добробуту працівників.
7.1.6.Здійснювати громадський контроль за роботою харчоблоку.

7.2.Сторона роботодавця зобов’язується:

7.2.1.Своєчасно і у повному обсязі виплачувати допомогу на оздоровлення педагогічних працівників згідно ст. 57 Закону України „Про освіту”.
7.2.2.Разом з управлінням освіти вирішити питання про перерахування профспілковій стороні коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу серед працівників закладу в розмірі 0,3% фонду оплати праці працівників.
7.2.3.Не допускати працівників ДНЗ (втому числі за їхньою згодою) до роботи, яка їм протипоказана за результатами медичного огляду. Відсторонювати від роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду.
7.2.4.Забезпечити в ДНЗ належний повітряно-тепловий режим, освітлення навчальних і допоміжних приміщень, гігієнічні умови вживання питної води.
7.2.5.Зберігати в установленому порядку архівні документи, за якими здійснювалось оформлення пенсій, отримання пільг і компенсацій, визначених чинним законодавством.
7.2.6.Забезпечити представників застрахованих осіб інформаційними і довідковими матеріалами з питань соціального страхування.
7.3.Профспілкова сторона зобов’язується:

7.3.1.Контролювати цільове використання коштів на культурно-масову роботу і соціальне страхування, своєчасність надання послуг з фондів соціального страхування, доводити інформацію з цих питань до трудового колективу.
7.3.2.Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування. Щорічно проводити облік працівників, які потребують лікування у санаторіях; сприяти забезпеченню їх путівками. Організовувати оздоровлення дітей працівників у дитячих таборах.
7.3.3.Організовувати проведення фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників ДНЗ та членів їх сімей.
7.3.4.Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними і законодавчими актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну і методичну допомогу працівникам ДНЗ з цих питань.
Обладнати стенд з рекомендаційними та інформаційними матеріалами з питань законодавства , здорового способу життя, культури побуту і взаємовідносин між людьми.
7.3.5.Здійснювати контроль за додержанням законодавства про соціальне страхування, вносити до робочих органів ФСС пропозиції з питань організації та удосконалення роботи із соціального страхування.

8. Праця жінок.
8.1.Сторони договору домовились:

8.1.1.Враховуючи, що всистемі освіти переважна більшість працівників – жінки, щорічно проводити огляд умов праці жінок та на спільних засіданнях розглядати питання про стан і заходи до покращення виконання законодавства про працю жінок.
8.1.2.Не допускати залучення жінок до роботи у вихідні і святкові дні, в нічний час, направлення їх у відрядження при наявності дітей віком до 14 років.
8.1.3.Не знижувати жінкам рівня виплати винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових зобов’язань.
8.1.4.До відпустки по вагітності приєднувати щорічну основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості роботи жінки в ДНЗ.
8.1.5.Зберігати за педагогічними працівниками-жінками, які перебувають у відпустках по вагітності, пологах і догляду за дитиною, посади і місця роботи, педагогічне навантаження, доплати, педагогічне звання на весь час їх соціальних відпусток, а кваліфікаційну категорію – до наступної атестації на загальних підставах.
8.1.6.При прийманні на роботу і вивільненні жінок у зв’язку із змінами в організації і скороченні чисельності або штату працівників дотримуватися у повному обсязі трудового законодавства і зокрема статті 184 КЗпП України.
8.1.7.Надавати щорічно жінкам передбачені законодавством соціальні додаткові відпустки уповному обсязі за їх бажанням. Не допускати відмови у наданні таких відпусток, якщо вони були невикористані у попередні роки.

9.Соціальні пільги та гарантії, забезпечення житлово-побутового і
культурно-масового обслуговування працівників

9. 1. Сторони договору домовились:

9.1.1.Систематично аналізувати соціально-економічне становище навчального закладу і працівників освіти, щорічно готувати і вносити органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо покращення соціально-економічного становища ДНЗ, всіх працівників закладу, їх дітей та вихованців.
9.1.2.У відповідності з законом України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку” забезпечити створення сприятливих умов праці і належного заробітку для осіб передпенсійного віку.
9.1.3.Вживати заходів для забезпечення чинного законодавства при наданні гарантій і компенсацій молодим спеціалістам у зв’язку з направленням їх на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу.
Вирішити питання про надання грошової допомоги молодим спеціалістам на початкове забезпечення навчально-методичними посібниками, канцприладами, дидактичними посібниками і матеріалами та на побутове господарське облаштування.
9.1.4.Разом з управлінням освіти розробити положення щодо одноразових грошових виплат працівникам закладу у зв’язку з виходом на пенсію. Проводити такі одноразові виплати у відповідності з положенням.
9.1.5.Розробити та забезпечити реалізацію заходів щодо активізації художньої самодіяльності і культурно-масової роботи у трудовому колективі ДНЗ.
Сприяти духовному і культурному розвитку працівників , організовувати для них екскурсії і подорожі у вихідні дні та довготривалі туристичні поїздки в відпускний час.
9.1.7.Надавати молодим працівникам допомогу в отриманні пільгових кредитів і безвідсоткових позик для придбання житла і товарів довгострокового користування, в одержанні підйомних та ін.

9.2. Сторона роботодавця зобов’язується:
9.2.1.Утримувати у належному стані всі об’єкти і обладнання соціального і побутового призначення, своєчасно їх ремонтувати і модернізувати.
9.2.2.Вести облік працівників ДНЗ, які потребують житла, та спільно з профспілковою стороною сприяти вирішенню житлових питань.
9.2.3.Створювати умови і можливості для харчування працівників ДНЗ.
9.2.4.Надавати належне педагогічне навантаження педпрацівникам передпенсійного віку.
9.2.5.Щорічно звертатись до профкому з запитом, які пропозиції щодо покращення соціального становища працівників вносять спеціалісти, вихователі та обслуговуючий персонал керівнику навчального закладу.

9.3. Профспілкова сторона зобов’язується:

9.3.1.Захищати і представляти інтереси членів трудового колективу у сфері житлово-побутових, комунальних, культурно-освітніх відносин.
9.3.2.Вивчати з членами трудового колективу нові нормативні акти з питань житлового законодавства, надавати консультативну допомогу з питань вирахування податків, надання соціальних податкових пільг тощо. Вивчати і повідомляти працівникам умови надання кредитів на будівництво і придбання житла, обладнання високої вартості, побутової техніки та ін.
9.3.3. Проводити:
- періодичні опитування працівників з метою перевірки їхньої обізнаності з колективним договором;
- вивчення думки працівників щодо виконання стосовно них норм трудового законодавства і колективного договору;
- перевірку та опитування працівників, чи не використовується щодо них психологічне або фізичне насильство, образливі вислови.
9.3.4.Забезпечення прав і гарантій діяльності первинної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

10. Сторона роботодавця зобов’язується:
10.1.Визнавати цим договором профком ДНЗ повноважним представником інтересів працівників закладу і погоджувати з ним накази та інші місцеві нормативно-правові акти з питань, що є предметом даного договору. Брати участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення.
10.2.Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілкової організації школи, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав профспілкової організації, перешкоджання їх здійсненню (Розділ 4 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
10.3.Для забезпечення діяльності профкому ДНЗ, проведення профзборів надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною.
10.4.На умовах цього договору згідно заяв працівників щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати членські профспілкові внески у безготівковому порядку на рахунок профспілкової організації (рахунок Черкаської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України) протягом трьохбанківських днів після виплати заробітної плати.
10.5.Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати членам профкому для виконання їх повноважень та громадських обов’язків в інтересах трудового колективу: голові профкому 2 години на тиждень та для профспілкового навчання членам виборних профспілкових органів до 7 календарних днів на рік (стаття 15-1 ЗУ «Про відпустки» , стаття 41 ЗУ«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
10.6.Домовлятись з департаментом освіти та гуманітарної політики міськвиконкому про щомісячне перерахування коштів у сумі 0,3% фонду оплати праці для профкому з метою проведення за рахунок цих коштів культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи серед працівників дошкільного закладу.
10.7.Забезпечити обов’язковий розгляд пропозицій профкому до нового проекту Статуту ДНЗ, змін і доповнень до нього, інших документів загальношкільного значення, які стосуються трудових і соціальних взаємовідносин у колективі.
10.8.Гарантувати неухильне дотримання чинного законодавства стосовно захисту соціальних і трудових прав членів виборних профспілкових органів (стаття 252 КЗпП України та стаття 41 ЗУ«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»)
При виявленні профкомом порушення прав працівників, не пізніше як через 3 дні, вступати у переговори з керівником навчального закладу для вироблення заходів щодо подолання встановлених порушень.
Розглядати разом або за погодженням з профкомом всі заходи заохочення, що застосовуються до працівників (премії за успіхи у роботі, форми морального стимулювання тощо) відповідно зі статтею 144 КЗпП України.
10.9.На вимогу профспілкової сторони надавати в тижневий термін відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов оплати та охорони праці, виконання колективного договору, соціально-економічних прав працівників та розвитку навчального закладу (ст. ст. 40, 45 ЗУ«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
10.10.Разом з управлінням освіти надавати можливість профспілковій стороні перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні, культурні, комунальні і побутові заходи та витрати для ДНЗ і членів трудового колективу.
10.11.Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкових органів щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до подолання недоліків (статті 20, 28 ЗУ«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
10.12.На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профорганізації про плани і напрями розвитку навчального закладу, забезпечувати участь представників профкому у нарадах і засіданнях органів управління ДНЗ.

11. Принципи співробітництва Сторін договору:
11.1.Сторони договору зобов’язуються співпрацювати у формі конструктивного діалогу, відкритості, гласності, прозорості рішень і дій, взаємного надання інформаційних послуг із сфери своєї діяльності, рівності у правовідносинах, передбачених цим договором і чинним законодавством.
11.2.Суперечки між сторонами договору розглядатимуться узгоджувальною (примирною) комісією, створеною з рівної кількості представників Сторін.
Рішення узгоджувальної (примирної) комісії приймаються на підставі переговорів, згідно чинного законодавства, Угод вищого рівня, оформляються протоколом і мають обов’язкову силу для сторін договору.
11.3.Недотримання цих принципів виключає співпрацю Сторін договору, зумовлює їх вдаватись до самозахисту своїх прав та інтересів, повідомляти контролюючим органам про порушення договору і чинного законодавства іншою Стороною, вдаватись до дій, які передбачені Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.
11.4.Невиконання колективного договору посадовими особами тягне за собою їх відповідальність згідно Угод вищого рівня та чинного законодавства України.

12.Контроль за виконанням Колективного договору та відповідальність
сторін за його реалізацію.
З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням Сторони зобов’язуються:
12.1.Безпосередньо нести відповідальність і організовувати виконання взятих зобов’язань, а також визначати посадових осіб, відповідальних за виконання умов договору, та встановити термін виконання цих умов.
12.2.Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією представників сторін, яка вела переговори з його укладання (додаток №10), в узгодженому нею порядку.
Результати перевірки виконання зобов’язань договору оформляти відповідним актом (додаток №12), який доводити до відома сторін договору.
12.3.Розглядати підсумки виконання колективного договору та звіти перших осіб, що підписали договір (завідувач і голова профкому ДНЗ), на загальних зборах трудового колективу двічі на рік. Завідувач зобов’язується ввести до щорічного звіту про свою роботу, згідно наказу МОНУ від 28.01.05 №55 підрозділ “Стан виконання колдоговору і Угод всіх рівнів у ДНЗ”.
12.4.Уразі порушення чи невиконання зобов’язань по договору з вини конкретної посадової особи, не дотримання принципів співробітництва, зазначених у цьому договорі (розділ 11), посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством і нормами визначеними у обласній та міській угодах.
12.5.Колективний договір зберігається у ДНЗ в двох примірниках: один у сторони работодавця, другий у профспілкової сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу. Третій екземпляр договору знаходиться у реєструючому органі на збереженні.

Колективний договір підписали:

Від сторони роботодавця: Від профспілкового комітету:
Завідувач ___________________ Голова профкому_____________________
підпис підпис
_/ Л.Г.Кульбашна__/__________ / Л.І.Вербицька______________
ПІБ ПІБ

М.П. Члени профкому:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
М.П.
«____»__________ 2017р
Додаток №1
до пункту 4.1.1 договору
(відповідно з додатком №3 до пункту 4.1.3 Обласної угоди)

Порядок розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів, вихователів керівників гуртків

Педагогічне навантаження вчителів, вихователів і керівників гуртків навчальних закладів усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі. Розподіл педагогічного навантаження проводиться у повній відповідності з кількістю педагогічних працівників, мережею груп на основы комплектації ДНЗ. При цьому уповноважений власником представник – роботодавець зобов’язаний дотримуватись такого порядку розподілу педагогічного навантаження:
І.У квітні відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», керівник навчального закладу визначає мережу груп, погоджує її з радою і профкомом закладу та органами місцевого самоврядування.
2. Згідно з положеннями статті 38 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, статей 21, 32 КЗпП України, пункту 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою запобігання істотних змін і погіршення умов оплати праці (стаття 7 ЗКД і стаття 9 КЗпП), наказу МОНУ №118 від 24.02.2005р. про внесення змін до цієї Інструкції проект розподілу педагогічного навантаження погоджується на засіданні профкому навчального закладу.
3. Погоджений з профкомом розподіл педагогічного навантаження оголошується на педагогічній раді і доводиться до відома всіх педагогів до 31 серпня.
4.У вересні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник навчального закладу і до складу якої входять представники роботодавця, бухгалтерії і профкому, визначає розмір заробітної плати кожного педагога в залежності від освіти, педагогічного навантаження, стажу роботи і результатів останньої атестації, складає тарифікаційний список.
5.Результати тарифікації педагогічних працівників погоджуються з профкомом і повідомляються медпрацівникам під особисту розписку.
6.Тарифікаційний список затверджується начальником управління освіти, у віданні якого перебуває навчальний заклад,
7.До цього Порядку управлінням освіти можуть бути внесені доповнення і зміни, які поліпшують становище педагогічних працівників та роблять його більш демократичним і доступним (прозорим).

 

Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому

______________Л..Г.Кульбашна ________________Л.І.Вербицька

 

 

Додаток №2
до пункту 4.1.6 договору
Перелік робіт,
при виконанні яких працівник має право на підвищення оплати

п/п Перелік робіт з несприятливими умовами праці Розмір доплати у відсотках до окладу (ставки)
1. Кухар, що працює біля гарячої плити 8%
2. Підсобний робітник 8%
3. Машиніст по пранню білизни 8%

Підстава: наказ по ДНЗ № 50 «Світлофорчик» від 17.09.2012р. № 80 «Про результати атестації робочих місць за умовами праці»

 

 

 
Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому

______________Л..Г.кульбашна ________________Л.І.Вербицька

 

 

 

 

 

 
Додаток №3
до пункту 5.2.7. договору
Перелік підстав,
за якими не допускається залучення до чергувань у вихідні і святкові дні
2017-2019 років:

1) працівників віком до 18 років;
2) інвалідів;
3) жінок перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
4) жінок, які мають двох і більше дітей до 15 років або дитину-інваліда;
5) одиноких матерів (батьків),які виховують дитину без батька (матері);
6) опікунів, піклувальників або інших самотніх осіб, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
7) чоловіків, дружини яких перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами;
8) дружин (чоловіків) військовослужбовців;
9) ветеранів праці та осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Вітчизною;
10) батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;
11) працівники, які без відриву від виробництва успішно навчаються у вищих навчальних закладах;
12) працівників, робота яких пов’язана із шкідливим, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник не менше половини тривалості робочого дня зайнятий у цих умовах.
Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому

______________Л.В. Михайленко ________________Л.І.Вербицька

 

 

 

 

 

Додаток №4
до розділу 5.1.10. договору
Перелік професій і посад працівників,
яким надається додаткова оплачувана відпустка за шкідливі та особливий характер роботи


п/п Найменування посади Основна
відпустка Додаткова
відпустка Всього Примітки
1. Старша медична сестра 24 7 31 Особливий
характер праці
2. Шеф-кухар 24 4 28 Шкідливі умови праці
3 кухар 24 4 28 Шкідливі умови праці
4. Машиніст по пранню білизни 24
4
28
Шкідливі умови праці
5. Прибиральниця службових приміщень 24 4 28
Особливий
характер праці

Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290 «Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких діє право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими, важкими умовами праці та за особливий характер праці».
Підстава: Закон України «Про відпустки» ст..7, ст.8
Підстава: наказ по ДНЗ № 50 «Світлофорчик» від 17.09.2012 р.№ 80 «Про результати атестації робочих місць за умовами праці»
Перелік професій і посад,
з ненормованим робочим днем

п/п Найменування посади Основна
відпустка Додаткова
відпустка Всього Примітки
1.
2. Завідувач
Заступник завідувача з господарства 42
24 7
4

Підстава: ЗУ «Про відпустки» ст.8 п.2
Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому

______________Л.Г.Кульбашна ________________Л.І.Вербицька
Додаток №5
до пункту 6.2.2. договору
Комплексні заходи
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям
№ Найменування
заходів і робіт Вартість робіт Ефективність заходів Срок виконання Особи
відповідальні
за виконання
Асигновано Фактично витрачено Планується Досягнутий результат
1. Заміна знаків безпеки
відповідно правил 100 грн. До
01.09.2017 Шевель Л.Г
2. Перезарядити
вогнегасники 1200 грн. До 01.11.2017 Шевель Л.Г.
3. Поповнити спецодяг
для кухонних працівників 600грн. Протягом року Солонько І.В..
4. Проведення медичних оглядів працівників дошкільного навчального закладу Два рази на рік Сестра медична старша Назаренко Л.М.
5. Проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці 1500 грн. Вересень 2017 р. Завідувач ДНЗ Кульбашна Л.Г.
6. Проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці. 2000 грн. Завідувач ДНЗ Кульбашна Л.Г.

 

 

Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому

______________Л.Г.Кульбашна ________________Л.І.Вербицька
Додаток №6
до пункту 6.2.4. договору

Перелік професій і посад
з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також пов’язаними із забрудненням, робота на яких дає право на безоплатне забезпечення спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту


п/п Професія, посада Спецодяг, спецвзуття,
інші засоби індивідуального захисту Строки носіння в місяцях
1. Двірник Костюм бавовняний
Фартух бавовняний з нагрудником
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка бавовняна, утеплена
В інші пори року додатково:
Плащ непромокальний 12
12
2

36

36
2. Помічник вихователя Халат бавовняний 12
3. Заступник завідувача з господарства, комірник, підсобний робітник Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані 12
3
4. Кухар Куртка бавовняна
Шапочка бавовняна 18
12
5. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові, діелектричні
Протигаз шланговий
Куртка бавовняна на утепленій прокладці
Штани бавовняні на утепленій прокладці
Калоші діелектричні 18
12
2
чергові
черговий
за поясами

за поясами
6. Сторож Костюм віскозно-лавсановий
Плащ бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 12
черговий
7. Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) Костюм бавовняний
Фартух бавовняний з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані 12
6
12
чергові
3

Примітка:
1. Безкоштовно видача спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту за переліком професій і посад, передбачених у цих нормах, проводиться у всіх галузях народного господарства належного від їх профілю і відомчої підпорядкованості, якщо вони не обумовлені у відповідних Типових галузевих нормах.

Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому
______________Л.Г.Кульбашна ________________Л.І.Вербицька

Додаток №7
до пункту 6.2.4. договору
Перелік професій і посад працівників,
робота на яких пов’язана із забрудненням
і яким безкоштовно видається мило на туалетні та санітарно-гігієнічні потреби

(грамів на місяць для однієї особи)


п/п Перелік професії і посади працівників, яким безкоштовно видається мило Для туалетних потреб Для санітарно-гігієнічних потреб***
1. Двірник 200 200*
2. Кухар 200 200*
3. Сестра медична старша – 200
4. Підсобний робітник 200 200*
Примітка:
* Мило, яке передбачено на санітарно-гігієнічні потреби кухарям, працівникам кухні видається для місць загального користування (до умивальника).
** Мило видається за нормами відповідно до нормативно-правових актів про охорону праці 5г на добу для однієї особи, але не більше 150г на місяць.
*** Даною нормою передбачено мило господарче (72), яке відпускається на санітарно-гігієнічні потреби у місця загального користування.

 

 

 
Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому

______________Л.Г.Кульбашна ________________Л.І.Вербицька

 

 

 

 
Додаток 8
до пункту 5.1.2. договору
Орієнтовний перелік робіт,
де за умовами праці не може бути встановлено перерву на обід
Роботи, професії та посади:

1. Шеф-кухар.

2. Кухар.

3. Помічник кухаря.

4. Підсобний робітник.

5. Сторож.

6. Вихователь дошкільного навчального закладу.

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик»
______________ Л.Г.Кульбашна Голова профкому _____________ Л.І.Вербицька

 

 

 

 

 

 

 
Додаток №9
до пункту 5.1.3. договору

Перелік документів і питань,
які розробляються і вирішуються керівниками органів і установ освіти
та навчальних закладів разом або за погодженням з відповідними профспілковими комітетами на підставі законодавчих і нормативних актів.

1. Правила внутрішнього розпорядку (стаття 142 КЗпП України). Далі ПВР.
2. Попередній та остаточний розподіл навчального навантаження (пункти 20 і 25 Типових ПВР, Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, далі Інструкція про оплату праці).
3. Графіки роботи працівників (Типові ПВР, статті 52 і 97 КЗпП України).
4. Залучення працівників у виняткових випадках до роботи у святкові і вихідні дні та до надурочних робіт (ст. 71 КЗпП України).
5. Графіки відпусток (ст. 79 КЗпП України).
6. Склад атестаційних комісій (пункт 6.1 Типового положення про атестацію педпрацівників України).
7. Положення про щорічну винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898, стаття 97 КЗпП України).
8. Розробка і затвердження посадових інструкцій і обов’язків працівників (стаття 142, Типові ПВР, наказ Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року, ця Угода).
9. Графік атестації працівників (Закон України „Про колективні договори і Угоди”, Закон України „Про освіту” в частині гарантій держави, дана Угода).
10. Тарифікаційні списки (пункт 4 і додатки № 1, 2, 3 до Інструкції про оплату праці).
11. Правила та інструкції з техніки безпеки Типові правила з техніки безпеки, ця Угода).
12. Заходи з охорони праці та техніки безпеки (стаття 161 КЗпП України).
13. Повідомлення про зміни діючих умов праці (ст. 32; 103 КЗпП України).
14. Надання відпусток педпрацівникам у робочий час (у окремих випадках, ст. 11 Закону України „Про відпустки”).
15. Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, збільшення обсягу роботи та ін. (п. 52 Інструкції про оплату праці).
16. Накладання дисциплінарних стягнень на членів виборних органів Профспілки за згодою вищого за ступенем виборного профспілкового органу (стаття 252 КЗпП України, ст. 41 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).
17. Звільнення або вивільнення працівників за ініціативою роботодавця (ст. 43 КЗпП України і 38 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).
18. Обов’язкове введення до щорічних тарифікаційних списків осіб, які перебувають у відпустці (ст. 40; 184 КЗпП України, Інструкція про оплату праці).
19. Перелік робіт, на яких встановлюється доплата за важкі і несприятливі умови праці (додаток № 9 до Інструкції про оплату праці).
20. Розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками, вихованцями (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1112, наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 року № 616).
21. Інші питання передбачені чинним законодавством, Генеральною, Галузевою, регіональною та цією угодами.

 

 
Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому

______________Л.Г.Кульбашна ________________Л.І.Вербицька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №10
до пункту 12.2. договору

Склад робочої комісії
з контролю за виконанням колективного договору
№№ П.І.Б. Посада (професія)
Від сторони роботодавця
1. Кульбашна Л.Г.-співголова комісії Завідувач ДНЗ
2. Валовенко Н.М. – член комісії Вихователь – методист
3. Шевель Л.Г. – член комісії Заступник авідувача з господарства
Від профспілкової сторони
1. Вербицька Л.І.. – співголова комісії Голова профкому
2. Дяк Н.М.. – член комісії Член профкому
3. Задорожна О.П.. – член комісії Член профкому

 
Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому

______________Л.Г.Кульбашна ________________Л.І.Вербицька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №11
до пункту 4.1.7. договору

ПОЛОЖЕННЯ
«Про щорічну винагороду педагогічних працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 «Світлофорчик»

1. Щорічна винагорода надається педагогічним працівникам на основі критеріїв оцінювання праці:
1.1. Професіоналізм, показ різних видів навчально-виховного процесу в межах дошкільного закладу та міста;
1.2. Забезпечення умов збереження життя і здоров’я дітей, зниження захворюваності;
1.3. Впровадженняв практику роботи новітніх технологій;
1.4. Активна участь в конкурсах, виставках, змаганнях на рівні міста, області;
1.5. Підготовка групи,кабінету до нового навчального року;
1.6. Висока якість роботи з батьками;
1.7. Участь в методичних об’єднаннях міста.
2. Мінімальна сума винагороди – 100 грн.
3. Винагорода надається особам, які пропрацювали в ДНЗ не менше одного року.
4. Звільненим педагогічним працівникам винагорода не надається.
Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів» №898 від 05.06.2000 року; наказ №172 від 24. 07.2000 року управління освіти Черкаського міськвиконкому « Про щорічну винагороду педагогічних працівників» в межах штатного розпису та фонду заробітної плати.

 

 

Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому

______________Л.Г.Кульбашна ________________Л.І.Вербицька

 

 

 

Додаток №12
до пункту 12.2. договору
АКТ
про виконання норм та положень колективного договору,
укладеного на ______ рік,
за станом на _______________________
(дата, на яку проводилася перевірка)

Цей акт складено робочою комісією із здійснення контролю за виконанням колективного договору у складі голови (співголів) комісії ___________, членів комісії___________________________________________(посада, П.І.Б), яка на основі наданої сторонами колективного договору інформації і офіційних документів здійснила перевірку виконання ними зобов’язань за договором за ______________________________________ і
( період – квартал, півріччя, рік)
встановила наступне:

1. Перевірці підлягало _______ пунктів договору, з терміном виконання на момент здійснення перевірки, та пунктів, що мають термін виконання протягом всього строку дії договору, всього перевірено ______ пунктів, з них:
 Виконано – _____ (розділ І – пункти №№ ….; розділ ІІ – пункти №№…….);
 Виконуються – _______ ( розділ І – пункти №№ ….., розділ ІІ – пункти №№….);
 Не виконано – ____ пунктів (розділ І – пункти №№…; розділ ІІ – пункти №№……).

Коментар: для здійснення контролю сторони мають спільно визначити критерії оцінки виконання норм та положень договору ( можливі оцінки – “виконано”, “виконується”, “виконано частково”, “не виконано”).
Далі в акті слід вказати невиконані пункти договору, причини їх невиконання, а також відповідальних посадових осіб, подати необхідну аргументацію.
В акті можуть бути викладені висновки комісії та пропозиції щодо усунення виявлених порушень. Заходів впливу невинних посадових осіб.

Голова комісії (співголови) __________________________________

Члени комісії:
Від сторони роботодавця Від профспілкової сторони

1……………. 1. ……………….

2…………… 2………………

 
Додаток №13
до пункту 4.1.8. договору
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРЕМІЮВАННЯ
Дане положення розроблене на підставі:
Закону України „Про освіту” ст.57 ч. І
Закону України „Про дошкільний навчальний заклад”
Статуту дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 50 „Світлофорчик” Черкаської міської ради
Постанови КМУ № 898 від 05.06.2000 року
Інструкції „Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти” за №102 від 15.04.1993 р. р.1, п.5
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРЕМ1ЮВАННЯ
1.Преміювання пpaцівників дошкільного закладу проводиться з метою матеріального заохочення пpaцівників за досягнення високих, якісних показників у роботі, зниження захворюваності дітей, добре поставлену роботу з питань охорони життя і здоров’я дітей, дотримання правил техніки безпеки на робочому мicui та особистий внесок в загальні результати роботи.
2. Преміювання проводиться за рахунок економії коштів по фонду оплати npaцi.
3. В списки для преміювання включаються вci працівники дошкільного закладу, які пропрацювали повний період, за який виплачується премія.
4. Загальна сума премії розподіляеться в процентному відношенні між службами. (Додаток №1 до Положення про преміювання).
5. Працівнику, який працював у дошкільному закладі повний період, за який нараховується премія, але на момент виплати не працює, премія не виплачується.
6. Преміювання працівників установи проводиться адміністраціею дошкільного закладу за погодженням з профспілковим комітетом установи.
7. Преміювання керівника установи проводиться згідно наказу департаменту освіти та гуманітарної політики.
8. Дане положения може змінюватись, доповнюватись.
ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ,
ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ НАРАХУВАННЯ ПРЕМІЇ:
1.Вагомий особистий трудовий внесок у загальну діяльність дошкільного навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази.
2.Постійний пошук та впровадження ефективних форм i методів для підвищення якісних показників у роботі, економії використання eнepгoнociїв.
3.Відсутність дитячого та виробничого травматизму.
4.Виконання правил ТБ та санітарних норм. Добросовісне виконання посадових обов’язків.
Умови, за яких премія знімається повністю:
1.Наявність дитячого травматизму з вини конкретного працівника.
2.Грубе порушення правил ТБ на робочому місці.
3.Письмова скарга від батьків на конкретного працівника, яка підтверджується результатами перевірки.
4.Невиконання або ж грубе порушення санітарних правил.
Умови, за яких премія знімається частково (20%):
1.Легка травма дитини з вини конкретного працівника.
2.Порушення трудової дисципліни, наявність адміністративних стягнень.
3.Наявність зауважень до якості роботи з боку адміністрації та інших перевіряючих органів.
4.Незадовільний санітарний та естетичний стан закріплених територій.
5.Безвідповідальне ставлення до майна дошкільного закладу.
6.Не володіння державною мовою при спілкуванні з дітьми та при веденні документації.
7.Не дотримання етики взаємовідносин у колективі.
8.Не регулярнее, безсистемне ведення документації.
9.Порушення термінів проходження обовязкових медоглядів.
ДОДАТКОВІ КРИТЕРІЇ НАРАХУВАННЯ АБО Ж ЗНЯТТЯ ПРЕМІЇ ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:
ВИХОВАТЕЛЬ – МЕТОДИСТ
1. Премія нараховується:
1.Творче використання в роботі з педагогами досягнень сучасної педагогічної науки, передового педагогічного досвіду.
2.Пропаганда педагогічних знань серед підлеглих, батьків, громадськості (консультації, виступи).
3.Участь в методичних об’єднаннях, виставках, конкурсах, як міста так і району.
4.Забезпечення наступності у роботі дошкільного закладу та школи.
5.Робота з обдарованими дітьми.
ІІ. Премія знімається повністю:
1.Випадок дитячого травматизму через відсутність контролю з боку вихователя -
методиста, відповідального за організацію навчально-виховного процесу та дотримання правил техніки безпеки.
2.Несвоєчасне проведення інструктажів з педагогічними працівниками з ТБ і охорони життя і здоров’я дітей.
ІІІ. Премія знімається частково (20%):
1.Незадовільне засвоєння дітьми програмних завдань.
2.Не якісна підготовка вихователів до роботи з дітьми.
3.Зауваження до ведення навчально-виховного процесу зі сторони керівника закладу та вищестоящих органів.
4.Незадовільний стан ігрової, навчальної, трудової та матеріальної бази з групах.
Несвоєчасне оформлення документів по обліку матеріальних цінностей.
5.Невиконання річного плану роботи дошкільного закладу та методкабінету.
6.Скарги педагогів, підтверджені на порушення етики взаємовідносин з
педагогами та незадовільну організацію навчально-виховного процесу.
ВИХОВАТЕЛІ
I. Премія нараховується:
1.Участь конкретного педагога у пропаганді педагогічних досягнень, передового
педагогічного досвіду, участь у виставках, конкурсах.
2.Високий рівень засвоєння дітьми програмових вимог.
3.Проведення заходів, що веде до постійного зниження захворюваності дітей.
4.Створення у груповому приміщенні ігрового середовища, діяльності дітей.
5.Робота з обдарованими дітьми.
II. Премія знімається повністю:
1.Травма дитини з вини конкретного педагогічного працівника.
2.Зауваження з боку СЕС під час епізодичних перевірок.
3. Незадовільне засвоєння дітьми програмових вимог.
III. Премія знімається частково (20% ):
1.Низька відвідуваність групи дітьми.
2.Низька дисципліна батьків групи з питань оплати за дошкільний заклад.

ІНСТРУКТОР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
I. Премія нараховується:
1.Удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, якісне виконання дітьми державних стандартів.
2.За підготовку переможців в міських змаганнях.
3.Забезпечення спортивних залів спортивним обладнанням, атрибутами.
4.Пропаганда здорового способу життя серед дітей, батьків, громадськості.
II. Премія знімається повністю:
1.Травма дитини, де здійснюється фізичне виховання.
III. Премія знімається частково (20%):
1.Низький рівень засвоєння дітьми програмових вимог.
2.Ведення документації з порушенням вимог „Інструкції про ділову документацію дошкільного закладу”.
3.Низький рівень підготовки інструктора до роботи з дітьми.
4.Відсутність спортивної форми з боку дітей, вихователів.
МУЗИЧНІ КЕРІВНИКИ
I. Премія нараховується:
1. За підготовку переможців в участі міських конкурсах.
2.Високий рівень роботи по розвитку творчих здібностей дітей.
3.Збагачення матеріальної бази дошкільного навчального закладу костюмами, атрибутами і т.п.
II. Премія знімається повністю:
1.Невиконання місячного плану роботи.
III. Премія знімається частково (20%):
1.Незадовільна якість підготовки до щоденної роботи з дітьми.
МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ
I. Премія нараховується:
1.Зниження захворюваності дітей, висока, якість санітарних протиепідемічних робіт.
2.Пропаганда серед дітей, батьків, громадськості здорового способу життя.
II. Премія знімається повністю:
1.Випадки харчових отруєнь дітей з вини працівників дошкільного закладу.
2.Випадки виникнення і поширення інфекційних захворювань з вини працівників дошкільного закладу.
3.Зауваження до якості роботи медичних сестер зі сторони СЕС, поліклініки, керівництва департаменту освіти та гуманітарної політики.
4.Відсутність контролю за дотриманням працівниками харчоблоку норм закладки продуктів до котла та видачі готової продукції на групи.
III. Премія знімається частково (20%):
1.Незадовільний санітарний стан дошкільного закладу.
2.Незадовільне ведення документації.
3.Відсутність контролю за виконанням режиму в дошкільному навчальному закладі.
4.Не систематичний контроль за якістю і термінами зберігання продукції.
ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА
I. Премія нараховується:
1.Висока якість по організації роботи по ТБ та охороні праці в дошкільному навчальному закладі, відсутність виробничого травматизму.
2.Утримування закладу, твердого інвентарю в доброму технічному стані.
II. Премія знімається повністю:
1.Випадки травматизму з вини відповідального.
2.Не оперативність при ліквідації аварійної ситуації.
III. Премія знімається частково:
1.Несвоєчасне усунення неполадок у технічному стані обладнання та майна.
2.Помилкове, не охайне оформлення документації по обліку матеріальних цінностей.
3.Низький рівень контролю.
КАСТЕЛЯНКА ТА ПРАЦІВНИКИ ПРАЛЬНІ
I.Премія нараховується:
1.Утримання м’якого інвентарю у бездоганному стані.
2.Забезпечення працівників елегантним спецодягом.
II.Премія знімається повністю:
1.Порушення графіку заміни білизни.
2.Незадовільний стан м’якого інвентарю, білизни, спецодягу.
3.Грубі порушення санітарних норм утримання пральні та складів.
4.Виявлені порушення обліку матеріальних цінностей в ході ревізії.
ІІІ. Премія знімається частково:
1.Зауваження до якості роботи з боку СЕС, інших контролюючих органів.
2.Присутність в пральній кімнаті чистої білизни сторонніх осіб.
ПРАЦІВНИКИ ХАРЧОБЛОКУ
І. Премія нараховується:
I. Раціоналізаторські пропозиції щодо покращення різновидності приготування блюд для харчування дітей.
II. Премія знімається повністю:
1.Травма по вині самого працівника.
2.Харчові отруєння дітей через недбалість конкретних працівників.
3.Грубі порушення санітарно-гігієнічних вимог в процесі приготування їжі.
4.Серйозні зауваження СЕС до дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
III. Премія знімається частково:
1.Незадовільний стан спецодягу, спецпосуду під час роботи.
2.Порушення графіка видачі готової їжі на групи.
3.Нераціональне використання енергоносіїв.
ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ
І. Премія нараховується:
1.Співдружність з вихователем у навчально-виховному процесі.
2.Трудовий внесок з господарську діяльність дошкільного навчального закладу.
ІІ. Премія знімається частково:
1.Письмова скарга від батьків на недоброзичливе відношення до дітей (конкретного працівника).
2.Незадовільний санітарний стан всього закріпленого майна та обладнання .
ПРАЦІВНИКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ СПОРУД, БУДІВЕЛЬ,
ТЕРИТОРІЇ
I.Премія нараховується:
1.Внесення раціоналізаторських пропозицій по економії матеріалів, енергоносіїв.
2.Регулярний профогляд всього майна, відсутність аварій.
II.Премія знімається повністю:
1.Виникнення аварійної ситуації з вини конкретного працівника.
2.Нанесення матеріальних збитків дошкільному закладу з вини конкретного
працівника (пошкоджено в результаті аварії, викрадена і т.д.).
3.Самовільне залишення робочого місця, об’єкту без нагляду (сторожа).
ПІ. Премія знімається частково:
1.Неякісне виконання ремонтних робіт (наявність скарг).
2. Несвоєчасне реагування по заявках на виконання робіт.

 

Додаток №1
До Положення про
преміювання
Список служб та посад,
за якими розподіляється загальна сума премії

Педагоги
1.Завідувач.
2.Вихователь-методист.
3.Вихователь.
4.Практичний психолог.
5.Музичний керівник.
6.Інструктор з фізкультури.
Спеціалісти
1.Сестра медична старша.
2.Заступник завідувача з господарства
3.Помічник вихователя для дітей віком від трьох років
4.Помічник вихователя для дітей віком до трьох років
Робітники
1.Кухар.
2.Підсобний робітник.
3.Кастелянка.
4.Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни).
5.Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель
6.Двірник.
7.Сторож.

 

 

 
Додаток №14
до пункту 5.1.2. договору

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників дошкільного
навчального закладу

1. Загальні положення
1.1. Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державного мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і робіт відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахування суспільних потреб.
1.2. Трудові відносини в системі дошкільної освіти урегульовано законодавством України про працю та іншими нормативно-правовими документами.
1.3. Правила внутрішнього розпорядку – це нормативний документ, що регламентує порядок приймання, звільнення працівників, основні права, обов’язки і відповідальність сторін, режим роботи, час відпочинку, заходи заохочення та стягнення, а також інші питання регулювання трудових відносин. Дія Правил поширюється на всіх працівників дошкільного закладу. Правила затверджують загальні збори трудового колективу навчального закладу за поданням керівника навчального закладу та виборного органу первинної профспілкової організації навчального закладу або іншого представницького органу.
1.4. Правила мають на меті забезпечити чітку організацію праці, належні безпечні умови праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.
1.5. У навчальному закладі трудова дисципліну ґрунтується на свідомому використанні працівниками своїх посадових (робочих) обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці й освітнього процесу. Трудову дисципліну забезпечують методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовують заходи дисциплінарного та громадського впливу.
1.6. Метою Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників навчального закладу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній трудовий розпорядок у навчальному закладі.
1.7. Усі питання, пов’язаних із застосуванням Правил, розв’язує керівник навчального закладу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

2. Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників
2.1. Працівників навчального закладу приймають на роботу за трудовим договором.
2.2. Під час прийняття на роботу працівник має подати:
- заяву про прийняття на роботу;
- паспорт;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
- трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку (відповідно до посади);
- військовий квиток (для військовозобов’язаних);
- відповідні документи про освіту чи професійну підготовку, копії яких завіряє керівник навчального закладу та які залишаються в особовій справі керівника;
- медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи у навчальному закладі.
2.3. Приймати працівника на роботу без подання цих документів заборонено.
2.4. Особи, які влаштовуються на роботу, що потребує спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником навчального закладу і залишаються в особовій справі працівника.
2.5. Під час прийняття на роботу заборонено вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством.
2.6. Педагогічних працівників приймають на роботу відповідно до вимог чинного законодавства.
2.7. Працівники навчального закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
2.8. Особи, які влаштовуються на роботу за сумісництвом, замість трудової книжки подають довідку з місця основної роботи із зазначенням посади, графіка роботи, кваліфікаційної категорії.
2.9. У разі прийняття працівника на роботу оформлюють відповідний наказ, з яким його ознайомлюють під підпис. У наказі має бути зазначено назву роботи (посади), умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.
2.10. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, оформлюють трудові книжки.
2.11. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуть за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудову книжку ведуть за умови, якщо ця робота є основною.
2.12. Запис відомостей про роботу за сумісництвом у трудовій книжці за бажанням працівника робить керівник навчального закладу за місцем основної роботи.
2.13. Трудові книжки ведуть згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладено на керівника навчального закладу.
2.14. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник навчального закладу зобов’язується:
- роз’яснити працівникові його права та обов’язки, розповісти про істотні умови праці, наявність робочого місця, де він працюватиме; про небезпечні і шкідливі виробничі чинники, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я ,його права та пільги і компенсації на роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом навчального закладу;
- ознайомити працівника з Правилами та Колективним договором (під підпис);
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
- проінструктувати працівника з дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, цивільного захисту та протипожежної безпеки (під підпис).
2.15. Дію трудового договору припиняються лише на підставах, передбачених законодавством та умовами, визначені в трудовому договорі.
2.16. За ініціативи працівника трудові відносини припиняють згідно зі статтями 38 та 39 Кодексу законів про працю України (КЗпП).
2.17. Дію трудового договору за ініціативою керівника навчального закладу можна припинити за підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.
2.18. Дію трудового договору може бути припинено також до умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 статті 36 КЗпП.
2.19. У день звільнення керівник навчального закладу має видати працівникові копію наказу про звільнення.
2.20. Керівник навчального закладу зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення в трудовій книжці оформлюють відповідно до формулювання чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення є останній день роботи.
2.21. Припинення дії трудового договору оформлюють наказом керівника навчального закладу.

3. Права та обов’язки працівників

3.1. Працівники навчального закладу мають право на:
- своєчасне забезпечення роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору;
- захист професійної честі, гідності;
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення ініціативи;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту і форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;
- участь у громадському самоврядуванні;
- належні, безпечні та здорові умови праці;
- надання відповідно до встановлених норм спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту;
- заробітну плату не нижчу від визначеної законодавством;
- моральне і матеріальне заохочення за результатами своєї праці;
- оскарження неправомірних дій посадових осіб, які дають йому завдання, що не можна виконати через нестворення умов для виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим договором;
- оскарження дисциплінарного стягнення в порядку, встановленому законодавством;
- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
- повагу і ввічливе ставлення з боку адміністрації навчального закладу, дітей і батьків.
3.2. Працівники навчального закладу зобов’язані:
- своєчасно, до початку робочого дня (зміни), прибути на робоче місце та приготуватися до виконання посадових (робочих) обов’язків;
- почати роботу відповідно до режиму роботи;
- бути на робочому місці весь робочий час (зміну) за винятком перерви для відпочинку і харчування;
- виконувати своєчасно та повністю робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт;
- дотримуватися вимог з охорони праці, виробничої санітарії, цивільного захисту, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями, користуватися виданим спецодягом, засобами індивідуального захисту;
- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу навчального закладу і негайно повідомляти про подію керівництво;
- дотримуватись правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками, батьками;
- берегти обладнання, інвентар, навчальні посібники; ощадливо витрачати матеріали, тепло, електроенергію, воду; виховувати в дітей бережливе ставлення до майна навчального закладу.
3.3. Педагогічні працівники навчального закладу мають:
- забезпечувати умови для розвитку дітей відповідно до обов’язкових державних вимог;
- настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших чеснот;
- виховувати у дітей повагу до культурно-національних, духовних, історичних традицій українського народу;
- готувати дітей до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- проводити моніторинг відвідування дітьми групи, своєчасно повідомляти про дітей, які відсутні протягом двох тижнів, керівника навчального закладу, сестру медичну;
- неухильно виконувати режим дня, завчасно готуватися до занять та інших форм роботи з дітьми, виготовляти дидактичні посібники тощо, у роботі з дітьми використовувати технічні засоби навчання, різні види театру;
- брати участь у роботі педагогічної ради, вивчати педагогічну літературу, ознайомлюватися з перспективним педагогічним досвідом;
- співпрацювати з іншими працівниками навчального закладу;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;
- співпрацювати із сім’ями дітей з питань їхнього розвитку, виховання і навчання.
3.4. Обов’язки (роботи), що їх виконує кожний працівник навчального закладу за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначено посадовими (робочими) інструкціями.

4. Обов’язки керівника навчального закладу
4.1. Ознайомити працівників із Правилами та Колективним договором.
4.2. Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для якісного проведення освітнього процесу, ефективної роботи педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації.
4.3. Сприяти підвищенню ефективності освітнього процесу, впроваджувати в практику роботи перспективний педагогічний досвід.
4.4. Укладати й розвивати трудові договори з працівниками відповідно до законодавства;
4.5. Доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року педагогічне навантаження на наступний навчальний рік.
4.6. Надавати відпустки всім працівникам навчального закладу відповідно до графіка надання відпусток.
4.7. Організовувати своєчасне проведення інструктажу кожного працівника щодо вимог охорони праці, цивільного захисту, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт.
4.8. Вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників.
4.9. Контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни.
4.10. Дотримуватися умов Колективного договору, уважно ставитися до повсякденних потреб працівників, забезпечувати надання їм установлених пільг та привілеїв.
4.11. Організовувати за потреби харчування працівників.
4.12. Своєчасно подавати місцевим органам виконавчої влади, відповідному органу управління освітою встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчального закладу.
4.13. Забезпечити належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання навчального закладу.
4.14. Дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань у навчальному закладі.

5. Робочий час і час відпочинку
5.1. Для працівників навчального закладу встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (крім сторожів, які працюють у вихідні, святкові та неробочі дні).
5.2. Час роботи навчального закладу з 08.00 до 18.00 год. За погодженням із профспілковим комітетом окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.
5.3. Перерву для відпочинку і харчування надають через чотири години роботи. Працівник використовує її на власний розсуд. Тривалість перерви не може бути меншою 30 хв. Для окремих працівників, наприклад вихователя-методиста, можна передбачити інший режим роботи (без обідньої перерви).
5.4. Облік робочого часу працівників здійснює вихователь – методист ( для педагогічних працівників ) та завгосп(для технічних працівників).
5.5. Під час прийняття працівника на роботу та дії трудового договору за угодою сторін можна встановлювати неповний робочий час із визначенням тривалості роботи , її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.
5.6. За наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП, керівник навчального закладу може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.
5.7. За відсутності педагога або іншого працівника навчального закладу керівник зобов’язаний терміново вжити заходів для його заміни іншим педагогом або працівником.
5.8. Працівники навчального закладу мають приходити на роботу відповідно до затвердженого графіка роботи.
5.9. Наприкінці робочого дня вихователі зобов’язані віддати дітей батькам або іншим довіреним особам дорослого віку.
5.10. Графіки роботи, у яких передбачено час початку і закінчення роботи, перерву для відпочинку і харчування, затверджує керівник навчального закладу.
5.11. Підсумковий облік робочого часу працівника здійснюють за табелем обліку використання робочого часу та затвердженим графіком роботи за обліковий період.
5.12.Тривалість щоденної роботи при п’ятиденному робочому тижні визначається цими Правилами з додержанням встановленої тижневої норми, а саме :

 

 

 

№ п/п Посада Тривалість
щоденної роботи
(год) Тижнева норма
тривалості роботи (год)
Завідуюча ДНЗ 8 40
Вихователь-методист 7.12 36
Вихователь 6 30
Музкерівник 4.48 24
Практичний психолог 8 40
Інструктор фізкультури 6 30
Сестра медична старша 7.42 38.30
Заступник завідувача з господарства 8 40
Помічник вихователя 8 40
діловод 8 40
Комірник 8 40
Шеф-кухар 8 40
Кухар 8 40
Підсобний працівник 8 40
Кастелянка 8 40
Машиніст прання білизни 8 40
Двірник 8 40
Сторож 8 40
Прибиральниця служб.прим. 8 40
Робітник по обсл.приміщ. 8 40

5.12. При підсумковому обліку робочого часу час роботи понад норму робочого часу облікового періоду є надурочним і компенсується в порядку, передбаченому статтею 106 КЗпП.
5.13. Під час виконання роботи поза межами навчального закладу (службове відрядження) працівник працює в режимі, загальновстановленому для закладу (установи, організації), до якої він відряджений.
5.14. Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні призначають лише у виняткових випадках. Графік і тривалість чергування затверджує керівник навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом. Залучення працівників до чергування проводять за письмовим наказом керівника навчального закладу, у якому зазначають умови та порядок роботи в дні чергування.
5.15. Заборонено залучати до чергування працівників більше одного разу на місяць, крім випадків, передбачених законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок та жінок, які мають дітей до трьох років, і працівників молодших вісімнадцяти років.
5.16. У вихідні, святкові та неробочі дні не можна залучати до чергування вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших вісімнадцяти років.
5.17. Жінок, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можна залучати до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні без їхньої письмової згоди.
5.18. Під час літнього оздоровчого періоду, що не збігається з щорічною відпусткою, керівник навчального закладу залучає працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що перевищує їхнього педагогічного навантаження до початку оздоровчого періоду.
5.19. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які до 15 січня затверджує керівник навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Такі графіки доводять до відома всіх працівників під підпис. Під час складання графіка відпусток ураховують інтереси навчального закладу, особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку.
5.20. Керівник навчального закладу зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.
5.21. Поділ відпустки на частини допускають на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше чотирнадцяти днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому законодавством. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років поспіль.
5.22. Працівникам навчального закладу заборонено:
- Змінювати на власний розсуд розклад занять і графіки роботи;
- Передоручати виконання трудових обов’язків.
5.23. Заборонено в робочий час відволікати педагогічних працівників від їхніх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім процесом.
Тривалість щоденної роботи при п’ятиденному робочому тижні визначається цими Правилами з додержанням встановленої тижневої норми, а саме :

6. Заохочення та успіхи в роботі
6.1. За зразкове виконання обов’язків , установлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовують такі види заохочення, як:
- оголошення подяки;
- призначення премії;
- нагородження цінним подарунком;
- нагородження грамотами, іншими відзнаками.
6.2. За особливі трудові досягнення керівник навчального закладу разом із профспілковим комітетом, іншими органами громадського самоврядування можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до відомчих, державних нагород.
6.3. Керівник навчального закладу видає наказ про заохочення і доводить його до відома всього колективу. Відомості про заохочення заносять до трудової книжки працівника.
6.4.

7. Дисциплінарна відповідальність працівників
7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, зокрема за:
- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків , визначених Колективним договором та Правилами;
- прогул без поважних причин (зокрема й відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня);
- появу на роботі в нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;
- розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
- вчинення за місцем роботи розкрадання майна.
7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один з таких заходів стягнення:
- догана;
- звільнення.
7.3. Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовують відповідно до чинного законодавства.
7.4. Працівники, обрані до складу профспілкового комітету навчального закладу, не звільнені від виконання своїх обов’язків, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню – без попередньої згоди профспілкового комітету навчального закладу.
7.5. Дисциплінарні стягнення застосовує керівник навчального закладу безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше місяця від дня її виявлення, не враховуючи час хвороби працівника або перебування його у відпустці.
7.6. Для застосування дисциплінарного стягнення керівник навчального закладу вимагає від працівника письмового пояснення скоєного вчинку. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. Порядок накладання дисциплінарного стягнення визначено законодавством про працю.
7.7. Повне або часткове позбавлення премії, зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат проводять незалежно від дисциплінарного стягнення на умовах, визначених Колективним договором та Положенням про преміювання . Протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовують заходи заохочення, передбачені пунктом 6.1. Правил.
7.8. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то його вважають таким, який не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовують.

 

 
Завідувач ДНЗ № 50 «Світлофорчик» Голова профкому

______________Л.Г.Кульбашна ________________Л.І.Вербицька

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК) № 50 „СВІТЛОФОЧИК”
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
_________________________________________________________________
18002, м.Черкаси, вул.Верхня Горова,65, тел. (0472) 37-50-57

НАКАЗ

Від 04.05.2017 р. № 49

Про створення комісії
для складання проекту
колективного договору
на 2017-2019 рр.

На виконання закону України «Про договори і угоди», статті 10-20 КЗпП України, наказу МОН України №563 від 01.08.01 з метою врегулювання соціально-економічних відносин між адміністрацією та представниками трудового колективу первинної профспілкової організації дошкільного навчального закладу та в зв’язку з закінченням терміну дії колективного договору на 2015-2017 р.

НАКАЗУЮ
1. Створити комісію для розробки проекту колективного договору дошкільного навчального закладу в складі:
від адміністрації – Кульбашна Л.Г., завідувач;
Валовенко Н.М.., вихователь-методист;
Шевель Л.Г., заступник завідувача з господарством ;
від первинної
профспілкової організації – Вербицька Л.І.., вихователь, голова ПК;
Дяк Н.М., вихователь;
Задорожна О.П., помічник вихователя

2. Членам комісії розробити проект колективного договору та винести на обговорення загальних зборів трудового колективу.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Завідувач ________________ Л.Г.Кульбашна

 
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК) № 50 „СВІТЛОФОРЧИК”
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
__________________________________________________________________
18002, м.Черкаси, вул.Верхня Горова,65, тел. (0472) 37-50-57

Витяг з протоколу № 1
зборів трудового колективу дошкільного навчального закладу №50
від 29.06.2017

На обліку в дошкільному навчальному закладі № 50 – 60 працівників
Присутні – 39 осіб
Відсутні – 10 осіб (з поважних причин)
Голова зборів трудового колективу – Кульбашна Л.Г..
Секретар – Воропаєва В.В..
Члени президії: Валовенко Н.М., Вербицька Л.І.., Дяк Н.М..
Порядок денний:
1. Узгодження проекту колективного договору дошкільного навчального закладу №50 «Світлофорчик» на 2017-2019 рр.
Слухали:
1. Кульбашну Л.Г.., завідувача ДНЗ, яка ознайомила трудовий колектив з проектом колективного договору дошкільного навчального закладу №50 «Світлофорчик» на 2017 -2019 рр.
2. Колективний договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних виробничих відносин. Він укладається між адміністрацією та трудовим колективом.
Для складання проекту колективного договору наказом № 49 від 04.05.2017р. була створена комісія: від адміністрації – Кульбашна Л.Г, Валовенко Н.М., Шевель Л.Г.; від первинної профспілкової організації – Вербицька Л.І., Дяк Н.М., Задорожна О.П..
Новоприбулих працівників з умовами колективного договору ознайомлює завідувач при прийомі на роботу. Питання про стан виконання угоди між адміністрацією та трудовим колективом заслуховується на зборах трудового колективу два рази на рік.

Постановили: затвердити колективний договір між завідувачем дошкільним навчальним закладом Кульбашною Л.Г.. та первинною організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2017 – 2019 роки.
Голова зборів ___________ Л.Г.Кульбашна
Секретар ___________ В.В.Воропаєва