Нещодавно дошкільні заклади почали працювати за новою Базовою програмою «Я у Світі», що спрямована на створення сприятливих умов для повноцінного і гармонійного розвитку особистості. Реалізація всіх завдань нової програми покладається на педагогів, які працюють у дошкільному закладі. Зрозуміло, що лише творчий вихователь зможе працювати в нових умовах, які вимагають неабиякого винахідництва, раціоналізаторства, прагнення відійти від шаблону, вміння експериментувати і знаходити оригінальні рішення. Запропонований психолого-педагогічний тренінг спрямований на розвиток креативних здібностей педагогів сучасного дошкільного закладу.

Мета нашого тренінга: визначення рис творчої особис­тості та умов, що заважають виявленню творчості; розвиток креативних і комуні­кативних здібностей учасників заняття; сприяння розвитку творчої уяви, допит­ливості, сміливості та гнучкості мислення.

1.  Прийняття правил роботи

Група озвучує та приймає правила ро­боти на тренінговому занятті. Правила

закріплюються на демонстраційному стенді, який добре видно кожному з учасників:

 • діяти за принципом «тут і тепер»;
 • дотримуватися принципу добровільної активності;
 • позитивно ставитися до себе та до інших;
 • бути відкритим і відвертим під час спіл­кування;
 • говорити лише від свого імені;
 • дотримуватися принципу толерантності в роботі;
 • діяти за правилом: Я + Ти = Ми;
 • цінувати свій час і кожного;
 • дотримуватися принципу конфіденційності.

2. Вправа «Самопрезентація»

Мета: допомогти познайомитися всім учас­никам між собою; створити умови для ефек­тивної співпраці.

Психолог. Зараз кожен із вас назве своє ім’я і продовжить таке речення: «Не хочу хвалитись, але я…».

3. Інформаційне повідомлення

Психолог. Термін «креативність» у педагогіці та психології набув поширення у 60-ті роки XX століття. За сучасних умов він активно використовується в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів (В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, М. Козленко, О. Лук, А. Маслоу, О. Матюшкін, В. Пєтухов, Е. Торенс, К. Тошина, М. Лещенко, В. Франкл, Е. Фром та ін.) .

Проте згадане поняття не можна визнати чітко та однозначно визначеним, не запропоновано єдиного підходу або концепції креативності. Тільки в зарубіжній психології існує близько сотні визначень згаданого поняття, що відбивають уявлення дослідників, представлених в межах численних концепцій креативності.

З огляду на вищевикладене, наше завдання полягає у виробленні якомога адекватної технології формування креативної компетенції вихователів та активізацію їхнього творчого потенціалу до здійснення навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасного соціуму, тобто формуванню гармонійно розвиненої особистості. До поняття формування гармонійно розвиненої особистості ми відносимо і здатність педагога до формування креативності підростаючого покоління.

Креативність (від лат. creatio – створення) – творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактору. На думку П. Торренса, креативність включає в себе підвищену чутливість до визначення цих проблем, до дефіциту або протиріч знань, дій з визначення цих проблем, до пошуку їх рішень на основі висунення гіпотез, до перевірки і зміни гіпотез, до формулювання результату вирішення. Для визначення креативності використовуються різноманітні тести дивергентного мислення, особистісні опитувальники, аналіз результативності діяльності. З метою поліпшення розвитку творчого мислення можуть використовуватись навчальні ситуації, котрі характеризуються незавершеністю або відкритістю для інтеграції нових елементів, при цьому учнів заохочують до формулювання великої кількості питань. Отже, креативність – це творчі здібності індивіда, здатність породжувати незвичні ідеї, відхилятись від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації.

У свою чергу принцип креативності у роботі педагога та в навчально-виховному процесі полягає у максимальній орієнтації на творче начало у навчальній діяльності, засвоєнні власного досвіду творчої діяльності. Тут мова йде не просто про просте «видумування» завдань по аналогії, а передусім мається на увазі формування в учнів здатності самостійно знаходити рішення завдань, які не зустрічались раніше, самостійне «відкриття» нами нових способів дій.

Поняття творчої особистості можна трактувати двома шляхами. Відповідно першому, креативність або творча здібність у тому чи іншому змісті властива кожній людині. вона також невід’ємна від людини як здатність мислити, розмовляти, відчувати. Більше того, реалізація творчого потенціалу, незалежно від його масштабів, роблять людину психічно повноцінною. Позбавити людину такої можливості – означає викликати в неї невротичний стан.

Погляд на креативність як універсальну рису особистості людини, зокрема, майбутнього педагога, завданням якого є активізація творчого потенціалу вихованців, передбачає визначення розуміння творчості. Творчість розуміється нами як процес створення чогось нового, при чому процес не запрограмований, непередбачуваний і раптовий. При цьому до уваги не береться цінність результату творчого акту і його новизна для великої групи людей, для суспільства або для людства. Головне, щоб результат був новим і значущим для «творця». Самостійне, оригінальне вирішення дитиною задачі, котра вже має відповідь, буде творчим актом, а його самого вже варто оцінювати як творчу особистість.

Згідно другого трактування, не кожну особистість варто вважати творчою особистістю або творцем. Подібна позиція пов’язана з іншим розумінням природи творчості. Тут крім незапрограмованого процесу створення нового, береться до уваги цінність нового результату. Він повинен бути загальнозначущим, хоча його масштаб може бути різним. Важливою рисою творця є сильна і стійка потреба у творчості. Творча особистість не може жити без творчості, вона бачить у ній головну мету і основний зміст свого життя.

Багатьом людям, навіть творчо обдарованим, не вистачає творчої компетентності. Можна виділити три аспекти такої компетентності.

По-перше, на скільки людина готова до творчості в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури.

По-друге, наскільки вона володіє специфічними «мовами» різних видів творчої діяльності, набором кодів, котрі дозволяють їй дешифрувати інформацію з різних галузей і перекласти «мовою» своєї творчості.

Третій аспект творчої компетентності являє собою ступінь оволодіння особистісною системою «технічних» навичок та умінь, від якої залежить здатність здійснити задумані та «придумані» ідеї.

Саме креативна здатність ґрунтується на творчій фантазії, яка є синтезом уяви та емпатії (перевтілення).

Завданням педагога і є активізація цієї творчої фантазії, яка в свою чергу активізує креативність та розвиває вроджені творчі здібності.

Можна зауважити, що головним завданням є активізація усіх своїх креативних здібностей і вироблення мотивації до здійснення навчально-виховного процесу засобами творчості, тобто пошуку креативних шляхів до розвитку власного творчого потенціалу та креативності вихованців.

4. Вправа «Моє бачення творчого вихова­теля»

Мета: визначити якості, що характеризують креативного вихователя сучасного дошкіль­ного закладу.

Психолог. Вправа називається «Моє бачення творчого вихователя». Ви повинні протягом 5 хвилин до кожної літери слова «творчість» дібрати якості, які, на вашу думку, характери­зують творчого вихователя дошкільного за­кладу.

Для ефективної роботи пропоную поділи­тися на групи за допомогою лічилки «Троянда, лілія, фіалка».

Усі однакові квіти об’єднуються в одну групу. Так у нас утворилися три чудові групи.

(Після виконання творчого завдання один представник групи зачитує версію розшиф- ровки слова «творчість».)

Т— толерантний, терплячий, трудолю­бивий…

В — винахідливий, відкритий, впевнений, вольовий, відвертий…

О— оригінальний, оптимістичний, органі­зований, органічний…

Р — рішучий, розкутий, реактивний, роман­тичний, різний…

Ч — чутливий, чесний, чуйний, чарівний…

І — ініціативний, ірраціональний, інтелекту­альний, інтелігентний…

С — самостійний, свідомий, самодостатній, сумлінний, сміливий…

Т—товариський, турботливий, тактовний…

Які ж є риси творчої особистості:

 • творчій особистості не властивий кон­формізм. Саме незалежність суджень дає змогу знаходити шляхи, якими через страх виглядати смішно не насмілюються йти інші люди;
 • хоча творча людина і відверта, корис­тується популярністю, але їй нелегко увійти в життя соціальної групи;
 • творча особистість лише тоді сприймає загальноприйняті цінності, коли вони збіга­ються з її власними;
 • вона не догматик, її уявлення про життя та суспільство, про сенс вчинків можуть бути неоднозначними;
 • допитлива, постійно прагне об’єднати дані з різних галузей;
 • полюбляє бавитися, в неї з’являється безліч чудернацьких ідей, має дитячу здатність дивуватися й захоплюватися;
 • полюбляє мріяти, може дивувати інших через те, що впроваджує в життя «безглузді» ідеї, інтегруючи ірраціональні аспекти своєї поведінки.

Умови, що заважають виявленню твор­чості:

 • стереотипи мислення;
 • страх помилитися, прагнення не оригі­нально розв’язати завдання, а отримати високу оцінку;
 • надто велике бажання може гальмувати творчий процес — щоб імпровізувати, потрібне натхнення;
 • однопланові знання не сприяють твор­чості, потрібні широкі інтереси в різних жит­тєвих сферах;
 • страх бути в центрі уваги, небажання зда­ватися «білою вороною», екстравагантною.

5. Вправа «Казковий вернісаж»

Мета: активізувати образну пам’ять і творчу уяву, розвивати швидкість та гнучкість думки, вміння міркувати нестереотипно.

Психолог. Усі ми родом із дитинства. І за­вжди з любов’ю та ніжністю згадуємо казки, які чули вдома, в дитячому садку, в школі. Адже казка — не просто найпопулярніший фоль­клорний жанр, це чарівне джерело, що дає наснагу кожній творчій людині. Казка дарує радість і дорослим, і дітям. Тому зараз ми ви­конаємо вправу «Казковий вернісаж». Кожна група по черзі витягує зі скриньки конверт із описом знайомої всім казки. Необхідно про­читати вголос цей опис і відгадати, про кого або про що саме йдеться. Отже, розпочинаємо.

 

 1. В якій відомій казці сіра непривітна осо­бистість здійснює підступний план убивства двох осіб, і лише завдяки своєчасному втру­чанню громадськості все закінчується добре?

(Червона шапочка.)

2. Назвіть казку, в якій різні за своїм со­ціальним статусом герої займали по черзі помешкання, створене в незвичайному ар­хітектурному стилі. І все було б добре, якби до помешкання не повернувся його попере­дній власник зі своїм охоронцем. От героям казки й довелося залишити незаконно зайняту територію.

(Рукавичка)

3. Герой якої казки постійно виконує заба­ганки своєї норовливої дружини? Проте, як би він не прагнув задовольнити амбіції супутниці, вона щоразу підвищує рівень вимог. Зрештою, подружжя опиняється на початковому етапі задоволення власних потреб.

(ПроЛипку та за­жерливу бабу.)

4. В якій казці головна героїня постійно й нахабно обмовляла тих, хто їй робив добро? А коли вона, щоб уникнути покарання, неза­конно оволоділа чужим помешканням,то різні впливові особи намагалися провести з нею роботу з подолання її асоціальної поведінки. Вдалося це лише найменшому з усіх учасників експерименту.

(Коза-дереза.)

 5. Назвіть казку, в якій ідеться про спортс­мена, котрий вирушає на змагання з бігу з перешкодами. Хитрість і витримка допо­могли йому дуже близько підійти до фінішу, проте фінал — трагічний. Проявивши за­надто велику самовпевненість, він гине. (Ко­лобок.)

6. Назвіть казку, в якій головна героїня могла перевтілюватися в різні образи задля свого нареченого. Проте одного разу його нероз­судливість та імпульсивність у поведінці при­звели до довготривалої розлуки закоханих. Та, долаючи різні перешкоди, вони все ж таки єднають свої долі (Царівна-жаба.)

6. Вправа «Мої асоціації»

Мета: з’ясувати асоціації до поняття «творча особистість»; назвати риси характеру, притаманні творчим людям.

Психолог. Вправа називається «Мої асо­ціації». Протягом 5 хвилин подумайте і нама­люйте те, із чим ви асоціюєте творчу особис­тість. Це може бути об’єкт живої чи неживої природи, навіть природне явище. Ви не обме­жені ніякими правилами.

Єдине, що варто зауважити: вам необхідно буде пояснити свій малюнок і визначити за асо­ціаціями риси творчої особистості. (Робота  учасників.)

7. Криничка здоров’я. Релаксація «Море»

(Під музику «Голос океану» із серії аудіозаписів «Звуки природи».)

Психолог. Розслабтеся, заплющіть очі. Ми від­чуваємо тепло, спокій. Тепер
уявімо, що ми з вами на березі теплого, лагідного моря. Лежи­мо на м’якому пісочку й усміхаємося сонечку. Воно ніжно торкається своїми промінцями на­ших рук: лівої, правої, обох (двічі). Нам приємно відчувати тепло сонечка. У нас гарний настрій. Аж ось війнув легенький вітерець. Як любо вдихнути свіжість моря. Зробимо вдих-видих (двічі).

Вдихаємо на повні груди. Нам подобаєть­ся слухати прибій. Слухаючи прибій, ми від­почиваємо. Відпочивають наше тіло, думки. Голова ясна й легка. Тіло — немов пушинка. Аж ось нарешті на обрії з’являється кора- бель-вітрильник. Він повільно наближається до острова. Ми так само повільно сходимо на його палубу. Крок — вдих, крок — видих; ще крок — вдих, ще крок — видих. Ми відчу­ваємо безмежність простору. Майже можемо доторкнутися рукою неба. Море напуває нас своєю свіжістю. Корабель підпливає до берега. Морська подорож завершилася. Ми сходимо на землю. Розплющіть очі, потягніться. Втоми вже немає, ви збагатились енергією. Бажаю вам провести решту дня цікаво й у доброму настрої.

8. Вправа «Чарівний глечик»

Інструкція. Колеги! Пропоную вам дістати по одному папірцю з чарівного глечика (вази, мішечка), який підкаже, що на вас чекає сьогод­ні або що вам потрібно зробити найближчим часом. Бажано таких діставати їх по одному що­ранку. Ці побажання чарівно впливають на на­стрій, підбадьорюють, надають упевненості.

 • Тобі сьогодні особливо пощастить!
 • Життя готує тобі приємний сюрприз!
 • Усе складається для тебе найкращим чи­ном!
 • Сьогодні твій день, щасти тобі!
 • Сьогодні Фортуна з тобою разом!
 • Пам’ятай: ти народилася, щоб бути щас­ливою!
 • Сьогодні очікуй прибутку!
 • Люби себе такою, якою ти є, — неповтор­ною!
 • Пам’ятай, що ти кохана!
 • Потурбуйся про здоров’я свого тіла!
 • Зроби собі подарунок, ти на нього за­слуговуєш!
 • Вищі сили оберігають тебе!
 • У тебе є все, щоб насолоджуватися жит­тям!
 • Усе, що потрібно тобі, легко приходить до тебе!
 • Усі твої бажання та мрії реалізуються, повір у це!
 • Сьогодні з тобою спокій і радість!
 • Сьогодні щасливий день!

Притча «Мудрість батьків»

Приходить до батька молода дівчина і го­ворить:

—   Тату, я втомилася, у мене таке важке жит­тя, так багато проблем, я весь час пливу проти течії, у мене немає більше сил… Що мені робити?

Замість відповіді батько поставив на вогонь три однакових каструлі з водою, в одну кинув моркву, в іншу поклав яйце, а в третю насипав зерна кави. Через деякий час він вийняв із води моркву та яйце і налив у чашку кави з третьої каструлі.

—   Що змінилося? — запитав він свою дочку.

Яйце і морква зварилися, а зерна кави розчинились у воді, — відповіла вона.

—   Ні, доню моя, це лише поверхневий по­гляд на речі. Подивися: тверда морква, побу­вавши в окропі, стала м’якою і піддатливою. Крихке і рідке яйце стало твердим. Зовні вони не змінилися, а змінили свою структуру під впливом однакових несприятливих обста­вин — окропу. Так і люди: сильні зовні можуть розклеїтись і стати слабкими там, де крихкі й ніжні лише тверднуть і зміцнюються…

—   А кава? — запитала дочка.

—   О! Це найцікавіше! Зерна кави повністю розчинилися в новому ворожому середовищі і змінили його — перетворили окріп на пре­красний ароматний напій. Є особливі люди, які не змінюються в силу обставин — вони зміню­ють самі обставини і перетворюють їх на щось нове й прекрасне, отримуючи користь і знання в такій ситуації.

Дякую за увагу!  

Література:
1. Баранова Н. П.Тренінги для вчителів із педагогічної майстерності. — X.: Основа, 2009. — 159 с.
2. Зяблін В. Корекційно-розвивальна програма «Мій професійний вибір» // Психологічна газета. — 2009. — №10, —С. 26—32.