І.  ТАКТ І КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА                   

        Базова програма орієнтує на впровадження цивілізовано системи дошкільної освіти, центром і метою якої є розвиток компетентної особистості, здатної жити в правовому, демократичному, гуманістичному суспільстві. Навчально-виховний процес дошкільного закладу спрямовується на забезпечення балансу: прагнень дитини до самореалізації та самозбереження; її фондів «можу» (знань, умінь, навичок» здібностей) і «хочу» (інтересів, бажань, планів, намірів, почуттів); запрограмованого та спонтанного в бутті дошкільника колективного та особистісного; проявів компетентності у різ­них сферах життєдіяльності (“Природа”, “Культура”, “Люди”, “Я Сам”); напрямів виховної діяльності (з фізичного, емоційно-ціннісного, соціально-морального, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного, креативного розвитку дошкільника); форм організації життєдіяльності (спеціально організованих дорослим занять та самостійної діяльності дітей); виховних та навчальних технологій; форм організації педагогічної роботи (групових та індивідуальних).

       У процесі виховання та навчання варто враховувати зорієнтованість Базової програми на оптимальність як на найдоцільніший принцип організації життєдіяльності дошкіль­ника та педагогічного процесу.

       Орієнтир у доборі педагогом адекватних засобів розвивального, виховного та навчального впливів на юну особистість — її вік та індивідуальний життєвий досвід. Оптимальність у роботі з дітьми передбачає:

 • опору на здоровий глузд, принцип доцільності;
 • використання елементів інсайту;
 • залучення дітей до дослідництва експерименту­вання;
 • спонукання дошкільнят до самооцінних та взаємооцінних суджень;
 • визнання права дитини на помилку, її самостійне визначення та виправлення;
 • збереження дитячої субкультури з її специфікою, територією, атрибутами, нормами співжиття;
 • зв’язок з реальним сьогоденним життям;
 • інтеграцію різного змісту та форм діяльності.

      Організуючи життєдіяльність та освіту дошкільника, педагогові слід поступово звільнятися від звички сприймати знання та вміння як основну мету виховання і навчання, більше орієнтуватися на пріоритет розвитку особистості, формування дитячого світогляду, елементарної  системи цінностей, характеру, культури поведінки, моральних почуттів; зміцнення нервової системи; догляд за душевним
станом вихованця.

        Вихователі покликані захищати дитину від впливу стресогенних чинників: шумів, надмірних навантажень, інтенсивних за фізичними та нервовими витратами випробувань, несправедливих оцінок, принижень гідності, покарань (у тому числі фізичних), дидактогеній (негативних наслідків педагогіч­них помилок).

Особистісно-орієнтований підхід, декларований Базовою програмою, передбачає більше “олюднення”, гуманізацію процесів виховання та навчання, підпорядкування їх інтере­сам дитини, орієнтування на розкриття та розвиток її при­родних сутнісних сил. Педагогам варто приділяти більше уваги ставленню вихованця до довкілля та самого себе, ана­лізу мотивів, його поведінки. Важливо знати не лише те, чо­му він поводиться добре чи погано, а й те, що спричиняє таку поведінку, яким цінностям дитина надає перевагу, від яких відмовляється, і чому.

        Корисно змістити акценти з аналізу типового для біль­шості дітей певного віку на пошук індивідуального, особли­вого, неповторного.

Особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти пе­редбачає:

 • увагу дорослого до глибинних, сутнісних проявів ди­тини, її мотиваційної сфери;
 • визнання пріоритету морально-духовного розвитку;
 • формування в дошкільника елементарної життєвої перспективи, свідомого ставлення до свого минулого, теперішнього та ймовірного майбутнього;
 • формування реалістичної картини світу — панорамної і часткової та образу “Я”;
 • розвиток індивідуального життєвого досвіду як важ­ливої умови особистішого зростання;
 • забезпечення дитині психологічного комфорту, емо­ційного благополуччя, відчуття рівноваги, позитивно­го самопочуття;
 • розширення простору “Я” (виховання почуття самовартісності; розвиток потреби в позитивній свободі, вільно­му волевиявленні; формування прагнення до високого вектора віддачі, віри в здійснення накресленого, внут­рішньої відповідальності перед собою та іншими);
 • вироблення оптимістичної гіпотези розвитку кожної дитини;
 • урахування у виховній роботі індивідуальних особли­востей дитини — її статевих відмінностей, типу вищої нервової системи, вроджених відмінностей (право-, ліворукі, близнюки тощо).

Захист особистості дитини можливий за умови, якщо:

 • до неї ставляться як до самоцінної особистості;
 • уміють поставити себе на місце дитини, відчути та зважити на її стан, настрій;
 • сприяють прояву творчості, підтримують прагнення до позитивної свободи, конструктивної поведінки;
 • дитині  надають  можливість   вільно  проявляти  свої почуття, приймати самостійні рішення, проявляти свою волю, здійснювати вибори;
 • висловлюють віру в її можливості;
 • виховують внутрішню відповідальність перед собою та іншими людьми, совісну поведінку;
 • розмовляють з нею про сенс людського життя.

ПЕДАГОГІЧНА ЗРІЛІСТЬ ПЕДАГОГА

       Реалізація на практиці гуманістичної парадигми дошкільної освіти  неможлива без педагогічної зрілості вихователя. Основними її складниками є професійна та особистісна зрілість педагога.

      ПРОФЕСІЙНА ЗРІЛІСТЬ означає психолого-педагогічну підготовленість педагога, його методологічну та методичну грамотність, педагогічну майстерність та практичний досвід роботи з дітьми дошкільного віку.

Психолого-педагогічна підготовленість передбачає:

 • наявність відповідної освіти;
 • психологічну та педагогічну грамотність (знання основ сучасної педагогічної та вікової психології, дошкільної педагогіки);
 • орієнтування в сучасних тенденціях розвитку освіти взагалі, дошкільної зокрема;
 • уміння організувати педагогічну діяльність на нових засадах, створювати інноваційне  середовище;
 • знання правових основ і законодавчих актів у сфері дошкільної освіти.

Методологічна та методична грамотність включає:

 • знання методології гуманітарної парадигми дошкільної освіти;
 • розуміння та прийняття основ гуманістичного підходу до дошкільної освіти;
 • володіння основними методами гуманістичної педагогіки, вміння адекватно застосовувати їх;
 • знання програмових завдань та методик виховання і навчання;
 • відкритість інноваціям, здатність функціонувати як відкрита система, інтерес до нових освітніх проектів, уміння бачити переваги гуманістичного підходу;
 • вміння добирати, варіювати, модифікувати (створювати) сучасні розвивальні, виховні та навчальні технології, що відповідають конкретним завданням та умовам;
 • уміння висувати та перевіряти гіпотези, аналізувати та інтерпретувати дані своїх спостережень за дитиною, робити об’єктивні та обґрунтовані висновки.

 Педагогічна майстерність включає:

 • гуманітарні інтереси, цінності, ідеали;
 • педагогічні здібності (гностичні – знання своїх власних особливостей та особливостей дитини; конструктивні – уміння планувати, проектувати, прогнозувати; організаторські – здатність налагоджувати, залучати, упорядковувати, дисциплінувати; комунікативні – уміння встановлювати, налагоджувати, гармонізувати взаємини та спільну діяльність; застосовувати словесні, мімічні та пантомімічні засоби; поєднувати ділове та особистісне спілкування; виявляти емпатію, увагу і повагу, слухати і чути, допомагати й підтримувати адекватно виражати свою позицію, виявляти гнучкість);
 • здатність переосмислювати традиційний педагогічний досвід, створювати інновації;
 • турбота про якісну освіту, здатність реалізовувати інтегральний підхід у вихованні та навчанні, досягати високої продуктивності педагогічної діяльності;
 • володіння сучасними розвивальними, виховними та навчальними технологіями, здатність «приміряти» кожну з них до конкретної життєвої ситуації, індивідуального життєвого досвіду та особливостей вихованців;
 • здатність розробляти індивідуальні способи реалізації інновацій, виявляти мобільність, урізноманітнювати форми й способи активізації педагогічного процесу.

Практичний досвід передбачає:

 • наявність у дорослого практики взаємодії з дошкільниками, досвіду роботи в сфері освіти;
 • володіння досвідом використання гуманістично спрямованих методик виховання і навчання;
 • наявність досвіду самостійної модернізації або створення авторських програм, технологій виховання навчання дошкільника.

ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ – передбачає сформованість у вихователя визначеної світоглядної позиції, педагогічної рефлексії (здатності аналізувати себе самого, співвідносити думку про себе з очікуваннями інших), потреби у самовдосконаленні. Особистісну зрілість педагога засвідчує його особистісна та соціальна компетентність.

 Особистісна компетентність визначається комплексом особистісних якостей та вмінь, зокрема:

 • інтелектуальних (креативності, евристичності, здатності виділяти головне й другорядне, встановлювати закономірності, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, бачити ситуацію з різних точок зору; розсудливості, виваженості);
 • моральних (щирості, доброзичливості, чуйності, толерантності, відповідальності тощо);
 • емоційних (врівноваженості, здатності стримувати імпульсивні емоції; позитивного самопочуття);
 • вольових (наполегливості, самостійності, цілеспрямованості, витриманості тощо);
 • перцептитих   (спостережливості,    сприйнятливості вміння відчувати стан іншого та адекватно на нього реагувати);
 • контрольно-оцінних (схильності до обґрунтованих та оптимістичних оцінок; здатності використовувати конструктивні, захисні, регулювальні, спрямувальні та такі, що раціоналізують та мобілізують і заспокоюють судження).

Соціальна компетентність

 • уміння розуміти вихованця (орієнтуватися в його сильних і слабких сторонах, бачити сутнісне в ньому, мати уявлення про його натуру; відчувати його стан, настрій, прогнозувати ймовірну тактику поведінки; використовувати інтуїцію; виявляти проникливість, чуйність, щирість);
 • уміння поважати дошкільника (ставитися до нього як до цінності; визнавати за ним право на помилку; бачити його чесноти й досягнення; приймати таким, яким він є ; вірити в його можливості; визнавати право бути самим собою, поводитися самостійно, мати свою точку зору, власні таємниці, проявляти творчість; не принижувати його гідності);
 • уміння допомагати і підтримувати дитину (не просто давати їй поради або щось вирішувати за неї, а сприяти повноцінній життєдіяльності, створювати атмосферу безпеки й довіри, спиратися на її сильні сторони, не підкреслювати слабких, поступово ускладнювати завдання);
 • уміння домовлятися, укладати з вихованцем угоду (запобігати конфліктам та з найменшими емоційними витратами розв’язувати  їх, уникати загострень взаємин; підтримувати справедливі відносини; активно слухати дитину; сприяти рівноправним партнерським стосункам;
 • уміння бути самим собою (зберігати свою індиві­дуальність, своєрідність; виявляти принциповість у ситуаціях тиску; не намагатися бути, “як усі”, мати своє особистісне та професійне обличчя).

Як особистість і професіонал, педагог має бути відкритим інноваціям, жити свідомим життям, не пришвидшувати штучно темп розвитку дошкільника, бути для нього оберегом, допомагати, а не ускладнювати його щоденне буття, поважати та брати до уваги об’єктивні закони психічного розвитку, орієнтуватися на норму як індивідуальну систему вимог і оцінок. Показниками ефективності педагогічної діяльності  є конструктивність, послідовність, гнучкість, виваженість, позитивна емоційна забарвленість та результативність поведінки вихователя, бажання дитини відвідувати дошкільний заклад.

 Література:
Базова програма «Я у Світі» ст. 284-295
Вихователь-методист дошкільного закладу № 5, 2009р. ст..66-71