ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

з первинною профспілковою зборами трудового колективу
організацією ДНЗ № 50
Протокол № Протокол № 1
від „30 ”серпня 2018р. від „30”серпня 2018 р.
ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ясел-садок) № 50 „Cвітлофорчик”
Черкаської міської ради

 

 

 
1
I. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.
В навчальному закладі трудова дисципліна грунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці.
До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 50 „Світлофорчик” розроблені на основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом МОН України від 20.12.1993р. № 455(із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України № 73 від 10.04.2000)
3. Ці Правила поширюються на всіх працівників дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 50 „Світлофорчик”.
4. Метою цих Правил є визначення основних обов’язків педагогічних та інших працівників дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 50 „Cвітлофорчик”, передбачених нормами, що зазначені в Типових правилах для працівників державних навчально-виховних закладів України.
5. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і цими Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
Працівники дошкільного навчального закладу приймаються на роботу відповідно до чинного законодавства.
2. При прийнятті на роботу власник або уповноважений ним орган (керівник дошкільного навчального закладу) зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

 
2
• подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;
• пред’явлення паспорта;
• диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;
• пред’явлення військового квитка від військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД;
• санітарної книжки.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником дошкільного навчального закладу і залишаються в особовій справі працівника.
Особи, які приймаються на роботу в дошкільний навчальний заклад, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дошкільній установі.
При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України „Про освіту”.
4. Працівники дошкільного навчального закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
5. Прийняття на роботу оформляється наказом керівника дошільного навчального закладу (в тому числі призначених органами державного управління освітою), який оголошується працівнику під розписку.
6. На осіб, які працювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.
На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.
Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.
Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в дошкільному навчальному закладі.

 

 

 

3
Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника дошкільного навчального закладу.
7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник дошкільного навчального закладу зобов’язаний:
а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором; (Ознайомлення доцільно проводити в письмовій формі).
в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.
9. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (керівника дошкільного навчального закладу) допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.
Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації дошкільного навчального закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

10. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника дошкільного навчального закладу.
11. Власник або уповноважений ним орган (керівник дошкільного навчального закладу) зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону.
Днем звільнення вважається останній день роботи.

III. Основні права та обов’язки працівників дошкільного навчального закладу.
1. Педагогічні працівники мають право на:

 

4
• вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
• участь у громадському самоврядуванні;
• участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експеримен-тальної, пошукової роботи;
• внесення пропозицій щодо поліпшення роботи закладу;
• соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• захист професійної честі, гідності;
• щорічну відпустку та додаткові відпустки згідно Закону України „Про відпустки” та Колективного договору ДНЗ;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Працівники обслуговуючого персоналу мають право на:
• рівність трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань;
• захист професійної честі, гідності;
• внесення пропозицій щодо поліпшення роботи закладу;
• одержання заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов’язків;
• соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• участь у громадському самоврядуванні;
• щорічну відпустку та додаткові відпустки згідно Закону України „Про відпустки” та Колективного договору ДНЗ;

2. Працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані:
а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту дошкільного навчального закладу і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені чинними правилами та інструкціями;
в) дотримуватися педагогічної етики, норм загальної моралі, поважати
гідність дитини та її батьків;
г) забезпечувати емоційний комфорт, захищати дитину від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
5
д) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку бережливе ставлення до майна дошкільного закладу.
Працівники дошкільного навчального закладу в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

3. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні:
а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;
б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;
в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;
е) захищати дітей, від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших шкідливих звичок;
ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

4. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, які складаються керівником дошкільного навчального закладу у відповідності до вимог, які зазначені у кваліфікаційних довідниках посад службовців та тарифно-кваліфікаційних довідниках робіт і професій робітників; Положенням про дошкільний навчальний заклад, правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

IV. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу (керівника дошкільного навчального закладу).

1. Керівник дошкільного навчального закладу зобов’язаний:

а) забезпечити створення безпечних умов перебування дітей в ДНЗ та необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників дошкільного закладу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

 

 

6
б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи дошкільного навчального закладу;
г) організовувати правове і професійне навчання працівників як у своєму дошкільному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах, їх атестацію.
д) укладати і розривати угоди, контракти з педагогічними та іншими працівниками дошкільного навчального закладу відповідно до чинного законодавства, Закону України “Про освіту”;
е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам дошкільного закладу відповідно до графіка відпусток;
ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників дошкільного закладу, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
і) організувати харчування дітей дошкільного віку і працівників дошкільного закладу;
ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан дошкільного навчального закладу;
к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу.
V. Робочий час і його використання

1. Для працівників дошкільного навчального закладу установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

П’ятиденний робочий тиждень встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковим комітетом з

 

 

 

7
урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням місцевими органами виконавчої влади.
При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) педагогічного, медичного і обслуговуючого персоналу визначається графіками змінності, які складаються на навчальний рік та затверджуються керівником дошкільного закладу за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержання тривалості робочого тижня. Графіки змінності оголошуються працівникам під їх особисті підписи. В разі виробничої необхідності графіки можуть бути змінені протягом навчального року.
Тривалість щоденної роботи при п’ятиденному робочому тижні визначається цими Правилами з додержанням встановленої тижневої норми, а саме :

 

№ п/п Посада Тривалість
щоденної роботи
(год) Тижнева норма
тривалості роботи (год)
Завідуюча ДНЗ 8 40
Вихователь-методист 7.12 36
Вихователь 6 30
Музкерівник 4.48 24
Практичний психолог 8 40
Інструктор фізкультури 6 30
Сестра медична старша 7.42 38.30
Заступник завідувача з господарства 8 40
Помічник вихователя 8 40
діловод 8 40
Комірник 8 40
Шеф-кухар 8 40
Кухар 8 40
Підсобний працівник 8 40
Кастелянка 8 40
Машиніст прання білизни 8 40
Двірник 8 40
Сторож 8 40
Прибиральниця служб.прим. 8 40
Робітник по обсл.приміщ. 8 40
В межах робочого дня педагогічні працівники дошкільного закладу повинні нести всі види навчально-виховної роботи відповідно до посади та навчального плану.
За погодженням з первинною профспілковою організацією деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись час початку і закінчення роботи.
2. При відсутності педагога або іншого працівника дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником закладу.
8
3. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника дошкільного навчального заладу) з дозволу первинної профспілкової організації. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

4. Керівник дошкільного навчального закладу залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і первинною профспілковою організацією.
Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

5. Під час канікул (зменшення контингенту дітей у літній оздоровчий період), що не збігаються з черговою відпусткою, керівник дошкільного навчального закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
6. Робота органів самоврядування дошкільного навчального закладу регламентується Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад та Статутом.

7. Графік надання щорічних відпусток погоджується з первинною профспілковою організацією і складається на кожний календарний рік.
Надання відпустки керівнику дошкільного навчального закладу оформляється наказом Департамента освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, а іншим працівникам — наказом керіника дошкільного закладу.
Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна безперевна її частина становитиме не менше 14 календарних днів згідно Закону України „Про відпустки” (Ч.1.ст.12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2073-ІІІ (2073-14) від 02.11.2000р., № 490-IV (490-15)від 06ж02.2003р.).
Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці та ненормованим робочим днем.

8. Педагогічним працівникам забороняється:
а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
в) залишати дітей без нагляду;

 

9
г) віддавати дітей особам в нетверезому стані і дітям до 14 років, а також відпускати дітей додому одних на прохання батьків;
д) передоручати виконання трудових обов’язків.
9. Забороняється в робочий час:
а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;
б) скликати збори, проводити засідання, наради;
в) вживати спиртні напої, тютюнові та наркотичні засоби;
г) залишати робоче місце;
д) під час сну дітей збиратися в спальних кімнатах;
є) користуватися мобільним звязком в особистих цілях.

VI. Заохочення за успіхи в роботі
1. За успіхи в роботі для всіх працівників дошкільного навчального закладу встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення :
• винесення подяки;
• нагородження грамотою;
• грошова винагорода за рахунок економії фонду заробітної плати;
2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні дітей педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.
Заохочення оголошується в наказі по дошкільному закладі, доводяться до відома всього колективу закладу і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
а) догана;
б) звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.
2. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником дошкільного навчального закладу, якому дано право прийняття на роботу даного працівника.

 
10
3. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профспілкового комітету дошкільного навчального закладу; керівник профспілкового комітету дошкільного навчального закладу — без попередньої згоди міської організації Профспілки працівників освіти і науки; профорганізатори — безпопередньої згоди обласної організації Профспілки працівників освіти і науки.
До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган (керівник дошкільного навчального закладу) повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі по дошкільному закладі і повідомляється працівникові під розписку.
6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
Власник або уповноважений ним орган (керівник дошкільного закладу) має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу закладу.
Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в закладах освіти на видному місці.